BGU logo
BGU Physics Department logo

יועצים לתכניות לימוד

ההרשמה לקורסים לסמסטר א 'תשפ"א תתקיים בין התאריכים 23 עד .9.2020 .09.2020 ,  ובתאריך 30.09.2020.

למקרים חריגים בלבד: הרשמה לקורס ללא קדם, הרשמה פעם שנייה, קורס שאינו בתכנית הלימודים
וקורסים ממחלקות אחרות לרבות מסלול ראשי/משני – הרישום ייעשה במזכירות המחלקה.
בכל קורס/ים שהנכם נדרשים להירשם דרך המזכירות, נא מלאו את בקשתכם על גבי טופס רישום לקורס הנמצא באתר המחלקה.

להלן פרוט היועצים- נא לתאם איתם מראש בדוא"ל

תפקיד שם יועץ
יו"ר ועדת הוראה לתואר ראשון פרופ' מיכאל לובלינסקי
יועץ לתואר ראשון ד"ר עדי ציטרין
יו"ר ועדת הוראה לתואר שני + דקלים פרופ' יורי ליוברסקי
יועץ לתכנית אשלים פרופ' משה שכטר
יועץ לתכניות משולבות ד"ר יוג'ין פרומקר
מסלול פיסיקה וחומרים ד"ר גיא מקוב *
מסלול פיסיקה ומדעי המחשב ד"ר מיכאל אלחדד *
מסלול פיסיקה וחשמל פרופ' גיל שלו *
מסלול פיסיקה ומכונות פרופ' אורן שדות *

(*),חברי סגל במחלקות אחרות
אנא התעדכנו במחלקת האם של המרצה.

רשימת חברי הסגל במחלקה לפיסיקה

על כל תלמיד לבדוק את תכנית הלימודים שלו המפורטת בשנתון התחלת לימודיו. מערכת השעות מעודכנת בקיוסק המידע.

Updated on Sept. 3, 2020
Updated by Fridman, Aviva (avivaf)
Created on June 5, 2020
Created by Bar Lev, Yevgeny (ybarlev)