BGU Physics Department logo

דרישות אקדמיות עבור תואר מוסמך בפיזיקה

סמסטר ראשון

רישום לקורסי חובה, סמינרים וקולוקוויום בהיקף של 5.5 נק"ז לפחות לפי השנתון הרלוונטי.

רישום לקורס "סדנת הוראה לסגל זוטר" עבור סטודנטים שמתכוונים לתרגל או להדריך מעבדות.

רישום לקורס אונליין  "לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית".

רישום להדרכת בטיחות מתאימה לפי ההודעות שנשלחות על ידי הפקולטה.

בחירת מנחה ונושא מחקר לפני תום הסמסטר (לפני תחילת תקופת המבחנים).

סמסטר שני

רישום לקורסי חוובה, סמינרים וקולוקוויום בהיקף של 5.5 נק"ז לפחות לפי השנתון הרלוונטי ובהמלצת המנחה.

רישום לקורס "עבודת גמר", בהיקף שיאפשר להשלים לפחות חצי מהנק"ז הנדרש לתואר לקראת סוף השנה הראשונה (21 נק"ז).

הגשת הצעת המחקר לפקולטה לפני תום הסמסטר (לפני תחילת תקופת המבחנים).

העלאת הצעת המחקר לאתר המחלקה (הוראות).

סמסטרים שלישי ורביעי

רישום לקורסי, וסמינרים וקולוקוויום שנשארו בהתאם לשנתון הרלוונטי.

רישום לקורס "סמינר מסכם", ובקשה לשיבוץ לסמינר בסמינר המחלקתי הרלוונטי.

לפני סוף הסמסטר הרביעי (28 בפברואר או 31 באוגוסט, בהתאם לתחילת הלימודים), יש להגיש את התיזה למחלקה בהתאם להוראות.

העלאת התיזה לאתר המחלקה (הוראות).

אנשי קשר

Updated on Sept. 8, 2022
Updated by Aviv, Ina (inaviv)
Created on Sept. 6, 2022
Created by Bar Lev, Yevgeny (ybarlev)