BGU Physics Department logo

לסטודנטיות ולסטודנטים במחלקה לפיזיקה,

 

שנת הלימודים תיפתח השנה באמצעה של תקופה לא קלה, ולחלקינו קשה במיוחד. 

אנו פונים לכל סטודנטית וסטודנט שחווים קושי עקב התקופה, לפנות אלינו על מנת שנוכל לסייע. 

ניתן לפנות לאינה אביב, הממונה על המנהל, לאנה יאנסון, רכזת הסטודנטית, למרצי הקורסים, או לכל איש סגל אחר. ניתן גם לפנות על ידי מילוי הטופס שנשלח אליכם (מצורף כאן שוב) ושליחתו ל  physics@bgu.ac.il. מומלץ לשלוח את הטופס גם כגיבוי לפניות שנעשות באופן אישי, לטובת יעילות הטיפול.

 

המחלקה לפיזיקה תעקוב אחרי מתווה האוניברסיטה, כפי שמפורסם בקישור:

https://www.bgu.ac.il/standarts/iron-swords/salute/

 

בנוגע לאפשרות המצוינת במתווה של "עובר בינארי", המחלקה לפיזיקה בחרה לא להחריג קורסים לתואר ראשון במתווה זה. עם זאת, אנו רוצים להדגיש את חשיבות היתר של הקורסים הנדרשים לתואר שני כתנאי קבלה, ראו בקישור: 

https://physics.bgu.ac.il/pages/students/main-graduate/

אנו ממליצים לא להשתמש בזכות לעובר בינארי בקורסים אלה. בפרט, עובר בינארי בקורסים אלו יגרור צורך באישור ועדת חריגים לתואר שני במחלקה, ובאופן כללי, עלול לפגוע בסיכוי הקבלה לתואר שני ובסיכוי לקבלת מלגות אצלנו במחלקה ובאוניברסיטאות אחרות.

עבור אלו שכן שוקלים להשתמש באופציה הבינארית ברצוננו להדגיש גם שלא כדאי לנסות לתכנן מראש באילו קורסים לעשות זאת. יש לעשות את המקסימום האפשרי בכל הקורסים כבימים עברו ולשקול להפעיל את האופציה הבינארית רק לאחר קבלת הציונים. מניסיוננו , ניסיון לתכנן זאת מראש עלול להסתיים פעמים רבות בכשלון מחד ובאי ידיעת החומר הבסיסי הדרוש בקורסי הליבה מאידך.

לסטודנטים לתואר שני: הקורסים קוונטים מתקדם 1 ומכניקה סטטיסטית מתקדמת יוחרגו ממתווה "עובר בינארי", כלומר לא ניתן יהיה להמיר את הציון בקורסים אלו בציון "עובר". זאת מכיוון שקורסים אלו הם הבסיס לקבלת המלגה לשנה השנייה בתואר.

 

לאנשי המילואים - המחלקה מעריכה מאוד את תרומתכם, ומעוניינת לסייע לכם להצליח בלימודיכם למרות קושי היתר הנובע משירותכם. 

בנוסף לאמור לעיל, המחלקה מינתה את ד"ר עילי קובץ וד"ר ערן מניב כנציגי המחלקה לסיוע לנפגעי המלחמה ולמגוייסי המילואים בתקופה זו. אנא פנו אליהם, הן במידה ויש שאלות לגבי המתווה, והן על מנת שנוכל במידת הצורך לבנות עבורכם מתווה פרטני, מעבר למתווה הכללי, שיסייע להצלחתכם האקדמית בשנה זו. 

 

פניה מיוחדת לסטודנטיות ולסטודנטים של שנה א. הכניסה לאקדמיה מאתגרת תמיד, ועל אחת כמה וכמה בתקופה זו. המחלקה מעוניינת לסייע לכך שתוכלו למצות את יכולותיכם בשנה זו למרות המצב. אנחנו מעודדים אתכם במיוחד להציף קשיים על מנת שניתן יהיה להתגבר עליהם לטובת שנת לימודים מוצלחת.

 

בהצלחה לכולם,

 

אולג קריצ'בסקי

ראש המחלקה לפיזיקה

Updated on Dec. 29, 2023
Updated by Bar Lev, Yevgeny (ybarlev)
Created on Dec. 29, 2023
Created by Bar Lev, Yevgeny (ybarlev)