BGU Physics Department logo

לימודי מוסמכים - תואר שני ושלישי

תואר שני בפיזיקה

תנאי קבלה

 • המועמד נדרש להיות בעל תואר בוגר בפיזיקה או בתחום מדעי קרוב בממוצע מעל 80.
 • בוגר מוסד ישראלי להשכלה גבוהה, בתחום קרוב לפיזיקה, יכול להתקבל אם ישלים את הקורסים הבאים במחלקה לפיזיקה:
  • "מכניקה אנליטית"
  • "אלקטרודינמיקה 1"
  • "תורת הקוונטים 1"
  • "תורת הקוונטים 2"
  • "תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1"
  • "מעבדה ג׳"
  או קורסים מקבילים במוסדות אחרים (לפי אישור יו״ר ועדת מוסמכים ), בציון ממוצע 75 לפחות.
 • רשימת ההשלמות נקבעת ספציפית ואישית לכל מועמד.
 • ניתן להתחיל את הלימודים בסמסטר סתיו או בסמסטר אביב.
 • אספקטים נוהליים שקשורים לרישום, מלגות, ומינויי הוראה מפורטים בקישור הבא: https://physics.bgu.ac.il/pages/students/graduate-fellowships

דרישות

 • נהלי המחלקה עבור תלמידי מחקר מפורטים בקישור הבא:  https://physics.bgu.ac.il/pages/regulations/msc-regulations
 • במידה ולפחות תלמיד אחד בכיתה אינו דובר עברית שפת ההוראה היא אנגלית
 • משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). תלמידים המשרתים בשירותי הביטחון, זכאים להארכה לפי החלטת ועדת הוראה.
 • יש להשלים את שני קורסי החובה הכלליים במשך שני הסמסטרים הראשנים ללימודים.
 • יש לקבוע מנחה בתום הסמסטר הראשון ללימודים. אי אפשר להמשיך ללמוד ללא מנחה.
 • כל סטודנט חייב להגיש את רשימת הקורסים אשר יהיה מחוייב להשלים עד תום לימודיו, ביחד עם טופס קביעת המנחה. הקורסים נקבעים לפי תחום המחקר של הסטודנט. קורסים אלה נפתחים פעם בשנתיים ותלמידים חייבים לתכנן את לימודיהם בהתאם. הרשימה צריכה להיות חתומה ע״י הסטודנט והמנחה המיועד ומאושרת ע״י יו״ר ועדת מוסמכים במחלקה.
 • החלפת קורסי חובה, ספציפיים לתחום מחקר, לקורסים אחרים מותנה באישור המנחה, יו"ר מוסמכים מחלקתי ויו"ר מוסמכים פקולטי. לא ניתן להחליף את הקורסים 203-2-4121 ו-203-2-4171.
 • יש להגיש את הצעת המחקר בתום השנה הראשונה ללימודים, לפי הפורמט שנקבע ע״י ועדת מוסמכים.
 • כל סטודנט חייב להשתתף בסמינר מחקרי ובקולוקויום במשך לפחות שלושה סמסטרים. במקרים מיוחדים סטודנט יכול, באישור יו"ר וועדת מוסמכים מחלקתית ויו"ר וועדת מוסמכים פקולטית, ללמוד קורס נוסף במקום להשתתף בסמינרים וקולוקוויום.
 • כל סטודנט חייב להציג את תוצאות מחקרו או את התקדמותו במחקר ב״סמינר מסכם״ 203-2-5361 בסמסטר הרביעי ללימודיו.
 • בתום לימודיו כל סטודנט חייב להגיש עבודת גמר כתובה, אשר תובא להערכת שופטים. אחרי השיפוט יגן הסטודנט על עבודת הגמר שלו במבחן מסכם.
 • יש לצבור סה"כ 40 נק״ז: 1.5 נק״ז סמינרים, 25 נק"ז קורסים ויתר עבודת גמר . קורסי הליבה הינם: מכניקה סטטיסטית מתקדמת 203.2.4171 ו-1.5 נק"ז סמינרים.
 • ציון סופי הנו ציון משוקלל של הקורסים (40%), עבודת גמר (40%), ומבחן מסכם (20%).
 • קורס ״הדרכת בטיחות כימית וביולוגית״ 900-5-2002 הנו חובה בכל שנת הלימודים לתלמידי מחקר אשר עובדים במעבדות.
 • קורס ״לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית״ 900-5-5001 הנו קורס חובה לכל תלמידי מחקר.

מסלול מהיר לתואר שני עם תזה במחלקה לפיזיקה לתלמידי מסלול משולב פיזיקה והנדסת חשמל

 • קבלה למסלול:
  • לתכנית הלימודים במסלול המהיר יוכלו להתקבל תלמידי המסלול המשולב פיזיקה והנדסת חשמל אשר צברו לפחות 170 נקודות זכות מתוך 210 נק"ז עד תום הסמסטר השביעי ללימודיהם ומעוניינים להמשיך לתואר שני במחלקה לפיזיקה.
  • ממוצע מצטבר של ציוניהם בתום הסמסטר השביעי יהיה 85 לפחות והציונים בקורסי הליבה (מכניקה אנליטית, תורת הקוונטים 1, תורת הקוונטים 2, תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1, אלקטרודינמיקה 1) יהיו 80 לפחות בכל קורס. התנאים האלה הכרחיים אך לא מספיקים. המחלקה רשאית לקבוע רף גבוה יותר.
  • קבלה למסלול המהיר תחייב התנסות מחקרית אצל המנחה המיועד בסמסטר השביעי ללימודים בתואר הראשון במסגרת פרוייקט 20313401 או 20313431 שאותו התלמיד חייב לסיים בציון 95 לפחות. בעקבות התנסות זו יוכל המנחה המיועד להסכים להנחיית המועמד למסלול המהיר בעבודת המחקר לתואר שני. עד סוף הסמסטר השביעי ללימודים המנחה וועדת מוסמכים יסכמו את ההתנסות המחקרית ויציינו בכתב כי ההתנסות המחקרית יכולה להתפתח לעבודה ברמה והיקף המתאימים לעבודת מסטר. סיכום זה מהווה תנאי הכרחי לקבלת המועמד למסלול המהיר.
  • ההרשמה למסלול תהיה במהלך הסמסטר השביעי ללימודי התואר הראשון. הליך הרישום והקבלה נעשים דרך מדור רישום. ההרשמה מחייבת חתימת המנחה המיועד אשר מעוניין להנחות את התלמיד בעבודתו.
 • תכנית הלימודים
  • תכנית הלימודים במסלול המהיר תהיה בנוייה לחמש וחצי שנים. לפיכך, לימודי תואר ראשון יימשכו שמונה סמסטרים. תלמיד שיתקבל למסלול המהיר יהיה במקביל תלמיד תואר ראשון ושני החל מהסמסטר השמיני. לימודי התואר השני יימשכו ארבעה סמסטרים.
  • תלמיד שיתקבל למסלול המהיר, יתקבל לתואר שני מייד, כבר בתחילת הסמסטר השמיני ללימודיו, מבלי שיצטרך קודם להשלים את התואר הראשון. על התלמיד להשלים את לימודי התואר הראשון במסלול המשולב במלואם לפני תחילת הסמסטר התשיעי ללימודיו. אם לא יהיה זכאי לתואר ראשון בתחילת הסמסטר התשיעי, יופסקו לימודיו בתכנית זו ויהיה דינו כדין נושר מהתכנית.
  • בסמסטר הראשון לתואר השני (הסמסטר השמיני ללימודיו) יהיה התלמיד במעמד "לא מן המניין" .בתחילת הסמסטר השני עליו להציג אישור זכאות לתואר ראשון.
  • בסוף הסמסטר השמיני ללימודיו יגיש התלמיד הצעת מחקר מפורטת לאישור המנחה וועדת ההוראה המחלקתית, כפי שמקובל בלימודי תואר שני. הצעת המחקר תהיה מבוססת על עבודת המחקר בסמסטרים השביעי והשמיני ללימודיו.
  • בסמסטרים השביעי והשמיני ללימודיו יהיה התלמיד רשאי להירשם לקורסי תואר שני כקורסי בחירה במסגרת לימודיו לתואר ראשון. נקודות זכות הנצברות בקורסים אלה תחשבנה במסגרת היקף הנק"ז הנדרש להשלמת התואר הראשון.
  • בסמסטר השמיני (הראשון במסלול המהיר) יירשם התלמיד במקביל לקורס "עבודת גמר" בהיקף של 6 נק"ז במסגרת לימודיו לתואר שני. לא יירשם התלמיד לקורסים נוספים במסגרת לימודי תואר שני בסמסטר זה.
  • תלמיד הלומד במסגרת העתודה האקדמית הצבאית, יצטרך להציג אישור הצבא ללימודים במסלול המהיר.

מסלול בביו-פיזיקה

קבלה

 • סף ההרשמה לתוכנית הינו תואר ראשון B.Sc בציון ממוצע של 80. קבלה לתוכנית מותנת במציאת מנחה ובאישור יו״ר ועדת מוסמכים של המחלקה ושל הפקולטה. ועדת מוסמכים של המחלקה רשאית לקבוע תנאי קבלה נוספים למועמד שאין לו את הרקע המתאים.

דרישות

 • במידה ולפחות תלמיד אחד בכיתה אינו דובר עברית שפת ההוראה היא אנגלית.
 • משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). תלמידים המשרתים בשירותי הביטחון, זכאים להארכה לפי החלטת ועדת הוראה.
 • קורסי בחירה לפי הרשימה.
 • יש לצבור סה"כ 40 נק״ז: 1.5 נק״ז סמינרים (מפורט מטה), 24 נק"ז קורסים והיתר עבור עבודת גמר. קורסי הליבה הינם: מכניקה סטטיסטית מתקדמת 203.2.4171 ו-1.5 נק"ז סמינרים
 • הסמינר בפיזיקה של חומר רך וביולוגי הוא הסמינר המחייב. יש לשים לב שבכל סמסמטר יש להירשם למספר קורס שונה: 203-2-5401, 203-2-5402, 203-2-5403.
 • שינויים בקורסי חובה מותנה באישור המנחה, יו"ר מוסמכים מחלקתי ויו"ר מוסמכים פקולטי.
 • יש להגיש את הצעת המחקר בתום השנה הראשונה ללימודים, לפי הפורמט שנקבע ע״י ועדת מוסמכים.
 • כל סטודנט חייב להציג את תוצאות מחקרו או את התקדמותו במחקר ב״סמינר מסכם״ 203-2-5361 בסמסטר הרביעי ללימודיו.
 • בתום לימודיו כל סטודנט חייב להגיש עבודת גמר כתובה, אשר תובא להערכת שופטים. אחרי השיפוט יגן הסטודנט על עבודת הגמר שלו במבחן מסכם.
 • ציון סופי הנו ציון משוקלל של הקורסים (40%), עבודת גמר (40%), ומבחן מסכם (20%).
 • קורס ״הדרכת בטיחות כימית וביולוגית״ 900-5-2002 הנו חובה בכל שנת הלימודים לתלמידי מחקר אשר עובדים במעבדות.
 • קורס ״לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית״ 900-5-5001 הנו קורס חובה לכל תלמידי מחקר.

תואר שני בטכנולוגיה קוונטית

קבלה

 • מדיניות הקבלה מבוססת על מילוי החובות בקורסי קדם בהתאם למגמה. כחלק מתהליך הקבלה מועמד חייב למצוא מנחה מיועד לעבודת גמר ולקבל את הסכמתו בכתב. מועמד יכול להתקבל לכל אחד מהמסלולים המפורטים מטה, רק באישורו של המנחה המיועד. בעלי תואר ראשון רלוונטי במדעי ההנדסה יכולים להתקבל לתכנית ללא השלמות.

דרישות

 • במידה ולפחות תלמיד אחד בכיתה אינו דובר עברית שפת ההוראה היא אנגלית
 • משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). תלמידים המשרתים בשירותי הביטחון, זכאים להארכה לפי החלטת ועדת הוראה.
 • קורסי בחירה לפי רשימה לכל מסלול
 • קורסי בחירה בפיזיקה או המחלקה השותפה לפי אישור של מנחה.
 • יש לצבור סה"כ 40 נק״ז: 1.5 נק״ז סמינרים, 25 נק"ז קורסים  והיתר עבור עבודת גמר. קורסי הליבה הם 1.5 נק"ז סמינרים ואחד מהקורסים: 203.2.4611 שיטות ניסיוניות בחומרים קוונטים או 203.2.5271 שיטות ניסיוניות בטכנולוגיה קוונטית.
 • יש להגיש את הצעת המחקר בתום השנה הראשונה ללימודים, לפי הפורמט שנקבע ע״י ועדת מוסמכים.
 • כל סטודנט חייב להציג את תוצאות מחקרו או את התקדמותו במחקר ב״סמינר מסכם״ 203-2-5361 בסמסטר הרביעי ללימודיו.
 • בתום לימודיו כל סטודנט חייב להגיש עבודת גמר כתובה, אשר תובא להערכת שופטים. אחרי השיפוט יגן הסטודנט על עבודת הגמר שלו במבחן מסכם.
 • ציון סופי הנו ציון משוקלל של הקורסים (40%), עבודת גמר (40%), ומבחן מסכם (20%).
 • קורס ״הדרכת בטיחות כימית וביולוגית״ 900-5-2002 הנו חובה בכל שנת הלימודים לתלמידי מחקר אשר עובדים במעבדות.
 • קורס ״לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית״ 900-5-5001 הנו קורס חובה לכל תלמידי מחקר.

תואר שלישי

תנאי קבלה

 • הרישום לתואר שלישי וההחלטה על קבלה מתבצעים דרך ביה"ס קרייטמן.
 • תנאי הרישום לתואר שלישי במחלקה לפיזיקה הם:
  • ממוצע תואר שני 85 לפחות
  • ציון תזה 90 לפחות (באוניברסיטה מוכרת בארץ)
  • הסכמת המנחה המיועד
 • במקרה של מסלול ישיר ממוצע תואר ראשון חייב להיות 90 לפחות. פניה של מועמד אשר אינו עומד בקריטריונים הנ"ל תידון על ידי ועדת קבלה.

דרישות

 • משך הלימודים לתואר שלישי הוא ארבע שנים (שמונה סמסטרים)
 • על המועמד להגיש תוך שנה הצעת מחקר
 • על פי דרישת ביה"ס קרייטמן הצעת המחקר תהיה בהיקף של 10-15 עמודים
 • על המועמד להגן על הצעת המחקר בבחינת מועמדות
 • לצורך בחינת מועמדות, בי״ס קרייטמן ממנה ועדה מלווה
 • אחרי אישור הצעת המחקר של המועמד ע״י הועדה המלווה, משתנה מעמדו ל"תלמיד מחקר"
 • הועדה המלווה מקבלת דו״ח התקדמות מידי שנה, דנה בו ומחליטה על המשך לימודיו של התלמיד
 • במשך תקופת התואר השלישי חייב כל תלמיד להירשם לקולוקוויום המחלקתי במשך שישה סמסטרים ולפחות שלושה סמסטרים באחד מהסמינרים המחלקתיים.
 • בתום תקופת הלימודים על הסטודנט להגיש עבודת גמר כתובה
 • עבודת הגמר תישלח לשיפוט. חוות דעתם של השופטים מהוות בסיס להחלטה סופית על הענקת תואר שלישי.
 • לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר קרייטמן.

מסלול ישיר לדוקטורט (מתוך המידע של בי״ס קרייטמן)

 • מיועד לסטודנט שסיים תואר ראשון, בעל הישגים גבוהים בלימודים וממוצע קורסים בעשירון העליון של הסטודנטים במחלקה שסיימו באותה שנה.
 • ניתן להתקבל למסלול זה רק בהמשך רציף לסיום התואר הראשון.
 • מסלול זה יאפשר לימודים לדוקטורט ללא הרשמה קודמת לתואר שני.
 • סטודנט במסלול ישיר שסיים את מכסת הקורסים הדרושה ללימודי תואר שני, הגיש הצעת מחקר ונבחן עליה בהצלחה, יהיה רשאי לקבל תואר שני. התואר השני יוענק לסטודנט ע"י הפקולטה שבה הסטודנט לומד.
 • בלימודים בינתחומים לא יוענק תואר שני מלבד הגשת תיזה - לברר עם קרייטמן לגבי המחלקות
 • תקופת הלימודים במסלול הישיר לא תעלה על חמש שנים מתאריך הקבלה.
 • הסטודנט מחויב לכל התוכנית לתואר שני.

מסלול משולב לדוקטורט

 • ניתנת האפשרות להמשיך את עבודת המחקר של התואר השני לקראת תואר שלישי במסגרת המסלול המשולב לדוקטורט, בכפוף לתנאי בית ספר קרייטמן
 • ההחלטה על המעבר צריכה להתקבל במהלך ארבעה הסמסטרים הראשונים של לימודי התואר השני
 • התנאים לאישור המעבר:
  • המועמד עבר את כל קורסי החובה
  • המועמד צבר לפחות 20 נקודות
  • ממוצע מצטבר של ציוני הקורסים הוא 85 לפחות
  • המועמד הגיש הצעת מחקר לתואר שני
  • בקשת המועמד נתמכת על ידי המנחה
 • על המועמד לתת סמינר על עבודתו ולהגיש את הצעת המחקר לתואר שלישי לפני שמסתיימת תקופת ארבעה הסמסטרים של התואר השני.
 • הצעת המחקר במסלול המשולב תכלול סיכום של העבודה שביצע הסטודנט עד למועד הכניסה למסלול. התוספת הנדרשת אינה כפופה למגבלה של 15 עמודים.
 • בבחינת המועמדות הועדה מתיחסת אל סיכום זה כאל "תזה", ועל בסיס זה מאשרים את הזכאות לתואר שני. אם הועדה מאשרת את הצעת המחקר, משתנה הסטטוס של המועמד ל-"תלמיד מחקר".
Updated on Sept. 8, 2022
Updated by Yanson, Anna (annayan)
Created on June 11, 2022
Created by Cohen, Doron (dcohen)