BGU logo
BGU Physics Department logo

מידע על רישום לקורסים

כל ההודעות הרלבנטיות נשלחות ללוח מודעות הנמצא בפורום/אתר המחלקה לפיסיקה
בכדי לקבל את ההודעות גם לדואר האלקטרוני שלך, עליך לצרף את עצמך לרשימת התפוצה.

בימים אלו קיבלת הודעה מהפקולטה למדעי הטבע לגבי רישום לקורסים לשנת הלימודים הקרובה.
על מנת להקל עליך את תהליך ההרשמה, להלן פירוט השלבים שעליך לבצע:

עיין בתוכנית הלימודים המומלצת לתואר ראשון על פי מגמות/מסלולים. תכנית זו מחייבת אותך לאורך כל התואר.
המידע לגבי הקורסים השונים זמין בקיוסק המידע.

לא כל הקורסים שיופיעו במערכת השעות רלבנטיים לגביך, עליך להיצמד לתכנית הלימודים.
בכל קורס יש הרצאה אחת עבור כל התלמידים ומספר קבוצות תרגול, עליך לבחור קבוצה אחת מתוכן.

מערכת שעות לקורסים על פי המגמה/מסלול/שנה הרלבנטיים ע"פ הפירוט:
מסלול רגיל חד מחלקתי (01) הכולל ארבע מגמות:

  • מגמה כללית
  • מגמת פוטוניקה (אלקטרואופטיקה)
  • מגמת ננופיסיקה המותאמת ללימודי טכנולוגיה קוונטית
  • מגמת מדעי המוח

בחירת המגמה מתבטאת בהצמדות לתוכנית הלימודים שלה.
מסלולים משולבים:
תלמידים שהחלו לימודיהם בתש"פ מבצעים רישום בשתי המחלקות/פקולטות כאשר לכל הקורסים הקשורים לפקולטה למדעי הטבע (מתחילים בספרה 2) נרשמים דרך פיסיקה ולכל השאר דרך המחלקה האחרת.

תלמידים ותיקים שהחלו לימודיהם לפני תש"פ ממשיכים להירשם במחלקה אחת בלבד על פי הפירוט:

  • מסלול פיסיקה והנדסת חשמל (2) מגמה (3). בשנתיים הראשונות הנך תלמיד פיסיקה, לכן עליך לבצע את הרישום תחת המחלקה לפיסיקה (203) בלבד.
  • מסלול פיסיקה והנדסת חומרים (2) מגמה (5). בשנתיים הראשונות הנך תלמיד פיסיקה, לכן עליך לבצע את הרישום תחת המחלקה לפיסיקה (203) בלבד.
  • מסלול פיסיקה והנדסת מכונות (2) מגמה (8). שים לב - הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו362, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, לקורסים המתחילים בספרה 2 דרך 203 ולקורסים המתחילים בספרה 3 דרך 362. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.
  • מסלול פיסיקה ומדעי המחשב (3) מגמה (10). שים לב - הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו202, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, כל הקורסים הרלבנטים למדעי המחשב דרך 202 (לוגיקה למשל) ולכל השאר דרך 203. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת.
  • פיסיקה מתמטיקה (6) מגמה (31). שים לב - הינך תלמיד שתי מחלקות במקביל 203 ו201, עליך לבצע רישום בשתי המחלקות, לקורסים המתחילים ב 203 דרך פיסיקה ולקורסים המתחילים ב201 דרך מתמטיקה. אנא דאג להתעדכן מול המחלקה הנוספת

בתאריכי הרישום תוכל לבצע רישום לקורסים על פי חלון הזמן מפורסם
מומלץ להפיק תדפיס ייעוץ, הכולל גם אישור לימודים ולשמור אותו - בסוף השנה תזדקקו לו לצורך הנחה בתשלום הארנונה.
תוכלו להתיעץ עם יועצי המחלקה.

בשבועיים הראשונים של כל סמסטר מתקיימת תקופת שינויים בה תוכלו שוב להרשם, לשנות או לבטל קורסים - כרצונכם.
לאחר מכן לא יתאפשר רישום לקורסים. ביטול קורסים אפשרי עד חודש לפני תום הסמסטר וכרוך בתשלום מלא על הקורס ותוספת של קנס.

עליך להגיע לשיעורים על פי הזמנים והחדרים המופיעים במערכת השעות. מאחר וכל הזמן מתבצעים שינויי חדרים, אנא דאגו להתעדכן בקובץ הקורסים סמוך לתחילת השיעור.

בברכת שנת לימודים פורייה,

אביבה פרידמן
רכזת לענייני תלמידים
המחלקה פיסיקה