BGU logo
BGU Physics Department logo

מועדים מיוחדים סמסטר א תש"פ

203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות אבגני כץ 3-May
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית דגנית מידן 10-May
203-1-1281 פיסיקה 1 עדי ציטרין 26-Apr
203-1-2121 פיסיקה 3 אולג קריצ'בסקי 26-Apr
203-1-2161 תרמודימיקה 1 מיכאל גדלין 22-Mar
203-1-2281 מכניקה אנליטית עילי קובץ 3-May
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 דורון כהן 23-Apr
203-1-3111 מצב מוצק 1 מצב מוצק 1 יתואם בהמשך
203-2-5311 תורת הקרינה בוריס ברמשנקו יתואם בהמשך
קורסים מהמחלקה למתמטיקה
201-1-0041 אנליזת פורייה לחשמל 22/3
201-1-0201 מבוא ללוגיקה 13/3
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות 29/3
201-1-7011 אלגברה 1 15/3
201-1-9511 אלגברה לינארית לחשמל 1 3/4
201-1-9631 חדוא וקטורי 29/3
201-1-9831 הסתברות 19/4
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב 22/3
לקורסים של הנדסה יש להיכנס לאתר הפקולטה להנדסה.
לקורסים של מדעי הרוח והחברה או פקולטות אחרות באחריות התלמיד להתעדכן מול המחלקה נותנת הקורס.