https://physics.bgu.ac.il/SHNATON
Printout of Chapter 2 -- MSc tracks

שנתון המחלקה לפיזיקה
שנה"ל 2023-2024

חברי סגל המחלקה:1 פרופ' אמריטוס
2 פרופ׳ מחקר אמריטוס
3 חבר סגל נלווה

לימודי מוסמכים - תואר שני ושלישי

תואר שני בפיזיקה

תנאי קבלה

 • המועמד נדרש להיות בעל תואר בוגר בפיזיקה או בתחום מדעי קרוב בממוצע מעל 80.
 • בוגר מוסד ישראלי להשכלה גבוהה, בתחום קרוב לפיזיקה, יכול להתקבל אם ישלים את הקורסים הבאים במחלקה לפיזיקה:
  • "מכניקה אנליטית"
  • "אלקטרודינמיקה 1"
  • "תורת הקוונטים 1"
  • "תורת הקוונטים 2"
  • "תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1"
  • "מעבדה ג׳"
  או קורסים מקבילים במוסדות אחרים (לפי אישור יו״ר ועדת מוסמכים ), בציון ממוצע 75 לפחות.
 • רשימת ההשלמות נקבעת ספציפית ואישית לכל מועמד.
 • ניתן להתחיל את הלימודים בסמסטר סתיו או בסמסטר אביב.
 • אספקטים נוהליים שקשורים לרישום, מלגות, ומינויי הוראה מפורטים בקישור הבא: https://physics.bgu.ac.il/pages/students/graduate-fellowships

דרישות

 • נהלי המחלקה עבור תלמידי מחקר מפורטים בקישור הבא:  https://physics.bgu.ac.il/pages/regulations/msc-regulations
 • במידה ולפחות תלמיד אחד בכיתה אינו דובר עברית שפת ההוראה היא אנגלית
 • משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). תלמידים המשרתים בשירותי הביטחון, זכאים להארכה לפי החלטת ועדת הוראה.
 • יש להשלים את שני קורסי החובה הכלליים במשך שני הסמסטרים הראשנים ללימודים.
 • יש לקבוע מנחה בתום הסמסטר הראשון ללימודים. אי אפשר להמשיך ללמוד ללא מנחה.
 • כל סטודנט חייב להגיש את רשימת הקורסים אשר יהיה מחוייב להשלים עד תום לימודיו, ביחד עם טופס קביעת המנחה. הקורסים נקבעים לפי תחום המחקר של הסטודנט. קורסים אלה נפתחים פעם בשנתיים ותלמידים חייבים לתכנן את לימודיהם בהתאם. הרשימה צריכה להיות חתומה ע״י הסטודנט והמנחה המיועד ומאושרת ע״י יו״ר ועדת מוסמכים במחלקה.
 • החלפת קורסי חובה, ספציפיים לתחום מחקר, לקורסים אחרים מותנה באישור המנחה, יו"ר מוסמכים מחלקתי ויו"ר מוסמכים פקולטי. לא ניתן להחליף את הקורסים 203-2-4121 ו-203-2-4171.
 • יש להגיש את הצעת המחקר בתום השנה הראשונה ללימודים, לפי הפורמט שנקבע ע״י ועדת מוסמכים.
 • כל סטודנט חייב להשתתף בסמינר מחקרי ובקולוקויום במשך לפחות שלושה סמסטרים. במקרים מיוחדים סטודנט יכול, באישור יו"ר וועדת מוסמכים מחלקתית ויו"ר וועדת מוסמכים פקולטית, ללמוד קורס נוסף במקום להשתתף בסמינרים וקולוקוויום.
 • כל סטודנט חייב להציג את תוצאות מחקרו או את התקדמותו במחקר ב״סמינר מסכם״ 203-2-5361 בסמסטר הרביעי ללימודיו.
 • בתום לימודיו כל סטודנט חייב להגיש עבודת גמר כתובה, אשר תובא להערכת שופטים. אחרי השיפוט יגן הסטודנט על עבודת הגמר שלו במבחן מסכם.
 • יש לצבור סה"כ 36 נק״ז: 2 נק״ז סמינרים, 22 נק"ז קורסים ו-12 נק"ז עבודת גמר. קורסי הליבה הינם: מכניקה סטטיסטית מתקדמת 203.2.4171 ו-2 נק"ז סמינרים.
 • ציון סופי הנו ציון משוקלל של הקורסים (40%), עבודת גמר (40%), ומבחן מסכם (20%).
 • קורס ״הדרכת בטיחות כימית וביולוגית״ 900-5-2002 הנו חובה בכל שנת הלימודים לתלמידי מחקר אשר עובדים במעבדות.
 • קורס ״לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית״ 900-5-5001 הנו קורס חובה לכל תלמידי מחקר.

מסלול מהיר לתואר שני עם תזה במחלקה לפיזיקה לתלמידי מסלול משולב פיזיקה והנדסת חשמל

 • קבלה למסלול:
  • לתכנית הלימודים במסלול המהיר יוכלו להתקבל תלמידי המסלול המשולב פיזיקה והנדסת חשמל אשר צברו לפחות 170 נקודות זכות מתוך 210 נק"ז עד תום הסמסטר השביעי ללימודיהם ומעוניינים להמשיך לתואר שני במחלקה לפיזיקה.
  • ממוצע מצטבר של ציוניהם בתום הסמסטר השביעי יהיה 85 לפחות והציונים בקורסי הליבה (מכניקה אנליטית, תורת הקוונטים 1, תורת הקוונטים 2, תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1, אלקטרודינמיקה 1) יהיו 80 לפחות בכל קורס. התנאים האלה הכרחיים אך לא מספיקים. המחלקה רשאית לקבוע רף גבוה יותר.
  • קבלה למסלול המהיר תחייב התנסות מחקרית אצל המנחה המיועד בסמסטר השביעי ללימודים בתואר הראשון במסגרת פרוייקט 20313401 או 20313431 שאותו התלמיד חייב לסיים בציון 95 לפחות. בעקבות התנסות זו יוכל המנחה המיועד להסכים להנחיית המועמד למסלול המהיר בעבודת המחקר לתואר שני. עד סוף הסמסטר השביעי ללימודים המנחה וועדת מוסמכים יסכמו את ההתנסות המחקרית ויציינו בכתב כי ההתנסות המחקרית יכולה להתפתח לעבודה ברמה והיקף המתאימים לעבודת מסטר. סיכום זה מהווה תנאי הכרחי לקבלת המועמד למסלול המהיר.
  • ההרשמה למסלול תהיה במהלך הסמסטר השביעי ללימודי התואר הראשון. הליך הרישום והקבלה נעשים דרך מדור רישום. ההרשמה מחייבת חתימת המנחה המיועד אשר מעוניין להנחות את התלמיד בעבודתו.
 • תכנית הלימודים
  • תכנית הלימודים במסלול המהיר תהיה בנוייה לחמש וחצי שנים. לפיכך, לימודי תואר ראשון יימשכו שמונה סמסטרים. תלמיד שיתקבל למסלול המהיר יהיה במקביל תלמיד תואר ראשון ושני החל מהסמסטר השמיני. לימודי התואר השני יימשכו ארבעה סמסטרים.
  • תלמיד שיתקבל למסלול המהיר, יתקבל לתואר שני מייד, כבר בתחילת הסמסטר השמיני ללימודיו, מבלי שיצטרך קודם להשלים את התואר הראשון. על התלמיד להשלים את לימודי התואר הראשון במסלול המשולב במלואם לפני תחילת הסמסטר התשיעי ללימודיו. אם לא יהיה זכאי לתואר ראשון בתחילת הסמסטר התשיעי, יופסקו לימודיו בתכנית זו ויהיה דינו כדין נושר מהתכנית.
  • בסמסטר הראשון לתואר השני (הסמסטר השמיני ללימודיו) יהיה התלמיד במעמד "לא מן המניין" .בתחילת הסמסטר השני עליו להציג אישור זכאות לתואר ראשון.
  • בסוף הסמסטר השמיני ללימודיו יגיש התלמיד הצעת מחקר מפורטת לאישור המנחה וועדת ההוראה המחלקתית, כפי שמקובל בלימודי תואר שני. הצעת המחקר תהיה מבוססת על עבודת המחקר בסמסטרים השביעי והשמיני ללימודיו.
  • בסמסטרים השביעי והשמיני ללימודיו יהיה התלמיד רשאי להירשם לקורסי תואר שני כקורסי בחירה במסגרת לימודיו לתואר ראשון. נקודות זכות הנצברות בקורסים אלה תחשבנה במסגרת היקף הנק"ז הנדרש להשלמת התואר הראשון.
  • בסמסטר השמיני (הראשון במסלול המהיר) יירשם התלמיד במקביל לקורס "עבודת גמר" בהיקף של 6 נק"ז במסגרת לימודיו לתואר שני. לא יירשם התלמיד לקורסים נוספים במסגרת לימודי תואר שני בסמסטר זה.
  • תלמיד הלומד במסגרת העתודה האקדמית הצבאית, יצטרך להציג אישור הצבא ללימודים במסלול המהיר.

מסלול בביו-פיזיקה

קבלה

 • סף ההרשמה לתוכנית הינו תואר ראשון B.Sc בציון ממוצע של 80. קבלה לתוכנית מותנת במציאת מנחה ובאישור יו״ר ועדת מוסמכים של המחלקה ושל הפקולטה. ועדת מוסמכים של המחלקה רשאית לקבוע תנאי קבלה נוספים למועמד שאין לו את הרקע המתאים.

דרישות

 • במידה ולפחות תלמיד אחד בכיתה אינו דובר עברית שפת ההוראה היא אנגלית.
 • משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). תלמידים המשרתים בשירותי הביטחון, זכאים להארכה לפי החלטת ועדת הוראה.
 • קורסי בחירה לפי הרשימה.
 • יש לצבור סה"כ 36 נק״ז: 2 נק״ז סמינרים (מפורט מטה), 22 נק"ז קורסים ו-12 נק"ז עבודת גמר. קורסי הליבה הינם: מכניקה סטטיסטית מתקדמת 203.2.4171 ו-2 נק"ז סמינרים
 • הסמינר בפיזיקה של חומר רך וביולוגי הוא הסמינר המחייב. יש לשים לב שבכל סמסמטר יש להירשם למספר קורס שונה: 203-2-5401, 203-2-5402, 203-2-5403.
 • שינויים בקורסי חובה מותנה באישור המנחה, יו"ר מוסמכים מחלקתי ויו"ר מוסמכים פקולטי.
 • יש להגיש את הצעת המחקר בתום השנה הראשונה ללימודים, לפי הפורמט שנקבע ע״י ועדת מוסמכים.
 • כל סטודנט חייב להציג את תוצאות מחקרו או את התקדמותו במחקר ב״סמינר מסכם״ 203-2-5361 בסמסטר הרביעי ללימודיו.
 • בתום לימודיו כל סטודנט חייב להגיש עבודת גמר כתובה, אשר תובא להערכת שופטים. אחרי השיפוט יגן הסטודנט על עבודת הגמר שלו במבחן מסכם.
 • ציון סופי הנו ציון משוקלל של הקורסים (40%), עבודת גמר (40%), ומבחן מסכם (20%).
 • קורס ״הדרכת בטיחות כימית וביולוגית״ 900-5-2002 הנו חובה בכל שנת הלימודים לתלמידי מחקר אשר עובדים במעבדות.
 • קורס ״לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית״ 900-5-5001 הנו קורס חובה לכל תלמידי מחקר.

תואר שני במדע וטכנולוגיה קוונטית

קבלה

 • מדיניות הקבלה מבוססת על מילוי החובות בקורסי קדם בהתאם למגמה. כחלק מתהליך הקבלה מועמד חייב למצוא מנחה מיועד לעבודת גמר ולקבל את הסכמתו בכתב. מועמד יכול להתקבל לכל אחד מהמסלולים המפורטים מטה, רק באישורו של המנחה המיועד. בעלי תואר ראשון רלוונטי במדעי ההנדסה יכולים להתקבל לתכנית ללא השלמות.

דרישות

 • במידה ולפחות תלמיד אחד בכיתה אינו דובר עברית שפת ההוראה היא אנגלית
 • משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). תלמידים המשרתים בשירותי הביטחון, זכאים להארכה לפי החלטת ועדת הוראה.
 • קורסי בחירה לפי רשימה לכל מסלול
 • קורסי בחירה בפיזיקה או המחלקה השותפה לפי אישור של מנחה.
 • יש לצבור סה"כ 36 נק״ז: 2 נק״ז סמינרים, 22 נק"ז קורסים ו-12 נק"ז עבודת גמר. קורסי הליבה הם 2 נק"ז סמינרים ואחד מהקורסים: 203.2.4611 שיטות ניסיוניות בחומרים קוונטים או 203.2.5271 שיטות ניסיוניות בטכנולוגיה קוונטית.
 • יש להגיש את הצעת המחקר בתום השנה הראשונה ללימודים, לפי הפורמט שנקבע ע״י ועדת מוסמכים.
 • כל סטודנט חייב להציג את תוצאות מחקרו או את התקדמותו במחקר ב״סמינר מסכם״ 203-2-5361 בסמסטר הרביעי ללימודיו.
 • בתום לימודיו כל סטודנט חייב להגיש עבודת גמר כתובה, אשר תובא להערכת שופטים. אחרי השיפוט יגן הסטודנט על עבודת הגמר שלו במבחן מסכם.
 • ציון סופי הנו ציון משוקלל של הקורסים (40%), עבודת גמר (40%), ומבחן מסכם (20%).
 • קורס ״הדרכת בטיחות כימית וביולוגית״ 900-5-2002 הנו חובה בכל שנת הלימודים לתלמידי מחקר אשר עובדים במעבדות.
 • קורס ״לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית״ 900-5-5001 הנו קורס חובה לכל תלמידי מחקר.

תואר שלישי

תנאי קבלה

 • הרישום לתואר שלישי וההחלטה על קבלה מתבצעים דרך ביה"ס קרייטמן.
 • תנאי הרישום לתואר שלישי במחלקה לפיזיקה הם:
  • ממוצע תואר שני 85 לפחות
  • ציון תזה 90 לפחות (באוניברסיטה מוכרת בארץ)
  • הסכמת המנחה המיועד
 • במקרה של מסלול ישיר ממוצע תואר ראשון חייב להיות 90 לפחות. פניה של מועמד אשר אינו עומד בקריטריונים הנ"ל תידון על ידי ועדת קבלה.

דרישות

 • משך הלימודים לתואר שלישי הוא ארבע שנים (שמונה סמסטרים)
 • על המועמד להגיש תוך שנה הצעת מחקר
 • על פי דרישת ביה"ס קרייטמן הצעת המחקר תהיה בהיקף של 10-15 עמודים
 • על המועמד להגן על הצעת המחקר בבחינת מועמדות
 • לצורך בחינת מועמדות, בי״ס קרייטמן ממנה ועדה מלווה
 • אחרי אישור הצעת המחקר של המועמד ע״י הועדה המלווה, משתנה מעמדו ל"תלמיד מחקר"
 • הועדה המלווה מקבלת דו״ח התקדמות מידי שנה, דנה בו ומחליטה על המשך לימודיו של התלמיד
 • במשך תקופת התואר השלישי חייב כל תלמיד להירשם לקולוקוויום המחלקתי במשך שישה סמסטרים ולפחות שלושה סמסטרים באחד מהסמינרים המחלקתיים.
 • בתום תקופת הלימודים על הסטודנט להגיש עבודת גמר כתובה
 • עבודת הגמר תישלח לשיפוט. חוות דעתם של השופטים מהוות בסיס להחלטה סופית על הענקת תואר שלישי.
 • לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר קרייטמן.

מסלול ישיר לדוקטורט (מתוך המידע של בי״ס קרייטמן)

 • מיועד לסטודנט שסיים תואר ראשון, בעל הישגים גבוהים בלימודים וממוצע קורסים בעשירון העליון של הסטודנטים במחלקה שסיימו באותה שנה.
 • ניתן להתקבל למסלול זה רק בהמשך רציף לסיום התואר הראשון.
 • מסלול זה יאפשר לימודים לדוקטורט ללא הרשמה קודמת לתואר שני.
 • סטודנט במסלול ישיר שסיים את מכסת הקורסים הדרושה ללימודי תואר שני, הגיש הצעת מחקר ונבחן עליה בהצלחה, יהיה רשאי לקבל תואר שני. התואר השני יוענק לסטודנט ע"י הפקולטה שבה הסטודנט לומד.
 • בלימודים בינתחומים לא יוענק תואר שני מלבד הגשת תיזה - לברר עם קרייטמן לגבי המחלקות
 • תקופת הלימודים במסלול הישיר לא תעלה על חמש שנים מתאריך הקבלה.
 • הסטודנט מחויב לכל התוכנית לתואר שני.

מסלול משולב לדוקטורט

 • ניתנת האפשרות להמשיך את עבודת המחקר של התואר השני לקראת תואר שלישי במסגרת המסלול המשולב לדוקטורט, בכפוף לתנאי בית ספר קרייטמן
 • ההחלטה על המעבר צריכה להתקבל במהלך ארבעה הסמסטרים הראשונים של לימודי התואר השני
 • התנאים לאישור המעבר:
  • המועמד עבר את כל קורסי החובה
  • המועמד צבר לפחות 20 נקודות
  • ממוצע מצטבר של ציוני הקורסים הוא 85 לפחות
  • המועמד הגיש הצעת מחקר לתואר שני
  • בקשת המועמד נתמכת על ידי המנחה
 • על המועמד לתת סמינר על עבודתו ולהגיש את הצעת המחקר לתואר שלישי לפני שמסתיימת תקופת ארבעה הסמסטרים של התואר השני.
 • הצעת המחקר במסלול המשולב תכלול סיכום של העבודה שביצע הסטודנט עד למועד הכניסה למסלול. התוספת הנדרשת אינה כפופה למגבלה של 15 עמודים.
 • בבחינת המועמדות הועדה מתיחסת אל סיכום זה כאל "תזה", ועל בסיס זה מאשרים את הזכאות לתואר שני. אם הועדה מאשרת את הצעת המחקר, משתנה הסטטוס של המועמד ל-"תלמיד מחקר".

Table 4

Graduate Courses

קורסים מתקדמים

סימון תחומי המחקר:

 • "mgip" - פיזיקה כללית ובין תחומית
 • "mcmt" - פיזיקת מצב מוצק תיאורטית
 • "mastro" - אסטרופיזיקה
 • "mhep" - פיזיקת אנרגיות גבוהות
 • "mcme" - פיזיקת מצב מוצק ניסויית
 • "malop" - פיזיקה אטומית ומולקלרית, לייזרים ואלקטרואופטיקה
 • "msft" - חומר רך
 • "mbio" - ביופיזיקה
 • "mqst" - טכנולוגיה קוונטית
 • קורסי חובה מסומנים ב- x
 • שעות= מעבדה-תרגול-שיעור

Legend

 • "mgip" - MSc in Physics, General Track - Interdisciplinary
 • "mcmt" - MSc in Physics, General Track - Theoretical Condensed Matter
 • "mastro" - MSc in Physics, General Track - Astrophysics
 • "mhep" - MSc in Physics, General Track - High Energy
 • "mcme" - MSc in Physics, General Track - Experimental Condensed Matter
 • "malop" - MSc in Physics, General Track - Atomic, Molecular, and Optical
 • "msft" - MSc in Physics, General Track - Biological and Soft Matter
 • "mbio" - MSc in Physics, Biophysics Track
 • "mqst" - MSc in Quantum Technology
 • Compulsory course marked with "x"
 • Hours=lecture-tutorial-lab

קורסי חובה על פי תחום מחקר

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teachermgipmcmtmastromhepmcmemalopmsftmbiomqst קדם
203-1-2631 אלקטרוניקה והתקנים קוונטים
Electronics and quantum devices
Electronics and quantum devices 4 3-2-0 2023B-1: נעאמנה מונתסר
2023B-11: ווינשטין יהושע
x 203-1-2371 ,
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1
Advanced Quantum Mechanics 1
Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: כהן דורון
xxxxxxx ,
203-2-4131 קוואנטים מתקדם 2
Advanced Quantum Mechanics 2
Advanced Quantum Mechanics 2 3 3-0-0 2023B-1: גנדלמן אדוארדו x 203-2-4121
203-2-4151 מעברי פאזה וחבורת הרנורמליזציה
Phase transitions and the renormalization group
Phase transitions and the renormalization group 3 3-0-0 2024A-1: מאיר יגאל or
4201
203-1-2161
203-2-4161 חלקיקים 1
Particles 1
Particles 1 3 3-0-0 2023A-1: פלטי ערן x
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת
Advanced Statistical Mechanics
Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2024A-1: שכטר משה
xxxxxxxx ,
203-2-4191 תורת הכבידה 2
Gravitation Theory 2
Gravitation Theory 2 3 3-0-0 2023B-1: ברושטין רמי x 203-2-4181
203-2-4201 פיסיקה רב-גופית 1
Many Body Physics 1
Many Body Physics 1 3 3-0-0 2023B-1: מאיר יגאל or
4151
203-2-4281 פיסיקת הפלסמה
Plasma Physics
Plasma Physics 3 3-0-0 2023A-1: גדלין מיכאל x
203-2-4321 אופטיקה קוונטית
Quantum Optics
Quantum Optics 3 3-0-0 2023B-1: פרומקר יבגני יוג'ין x
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה
Lasers, nonlinear and ultrafast optics
Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2022B-1: פרומקר יבגני יוג'ין xx 203-1-2381
203-2-4441 תורת שדות קוונטית 1
Quantum Field Theory 1
Quantum Field Theory 1 3 3-0-0 2024A-1: ליובלינסקי מיכאל x 203-2-4131, 203-2-4121
203-2-4611 שיטות ניסיוניות בחומרים קוונטיים
Experimental methods of quantum materials
Experimental methods of quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מניב ערן x or
5271
203-2-4701 קרינה וחומר ביקום
Matter and Radiation in the Universe
Matter and Radiation in the Universe 3 3-0-0 2023A-1: ליוברסקי יורי x
203-2-4711 היקום הדינמי
Dynamical Universe
Dynamical Universe 3 3-0-0 2024A-1: קובץ עילי x 203-2-4701
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך
Soft Matter Physics
Soft Matter Physics 3 3-0-0 2022B-1: קריצבסקי אולג x
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך
Soft Matter Physics
Soft Matter Physics 3 3-0-0 2022B-1: קריצבסקי אולג x
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2
Solid State Physics 2
Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2023B-1: שכטר משה
2023B-11: כהן גל
x x 203-1-3111 ,
203-2-5271 שיטות ניסיוניות בטכנולוגיה קוונטית
Experimental Methods for Quantum technology
Experimental Methods for Quantum technology 3 3-0-0 2023B-1: פולמן רון x or
4611
203-1-3141
203-2-5291 פיסיקה על גב מעטפה
Physics on the Back of the Envelope
Physics on the Back of the Envelope 3 3-0-0 2023B-1: ליוברסקי יורי x x 203-1-3241, 203-1-2261, 203-1-2381
203-2-5351 פיסיקה של תא חי
Physics of the Living Cell
Physics of the Living Cell 3 3-0-0 2023A-1: פיינגולד מריו x 203-1-2161
203-2-5411 חומרים קוונטים
Quantum materials
Quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מידן דגנית x
points points   716.5191917.516196.53

קורסים נוספים שנדרשים לתואר

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teachermgipmcmtmastromhepmcmemalopmsftmbiomqst קדם
203-2-5361 סמינר מסכם
Summarizing Seminar
Summarizing Seminar 0 0-0-0
203-2-7777 כתיבת עבודה
Thesis Writing
Thesis Writing 0 0-0-0
203-2-8881 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 15.5 0-0-0
203-2-8882 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work .5 0-0-0
203-2-8883 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 10 0-0-0 ,
203-2-8884 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 8 0-0-0
203-2-8885 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 6 0-0-0
203-2-8886 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 2 0-0-0
203-2-8887 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 4 0-0-0
203-2-8889 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 1 0-0-0
203-2-8890 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 3 0-0-0
203-2-8891 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 5 0-0-0
203-2-8892 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 12.5 0-0-0
203-2-8893 עבודת גמר
Final Research Work
Final Research Work 6.5 0-0-0
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית
Training in Chemical & Biological Safety
Training in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 קורס ממוחשב במודל,קורס ממוחשב במודל
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית
Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations
Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר
Academic teaching Workshop
Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2024A-1: לב שריד אביבית
2024A-2: לב שריד אביבית
2024A-3: ברעד ענבל
2024A-4: ברעד ענבל
2024A-5: ברעד ענבל
2024A-6: ברעד ענבל
2024A-7: ברעד ענבל
2024A-8: ברעד ענבל
2024A-9: ברעד ענבל
2024A-11: לב שריד אביבית
2024A-12: לב שריד אביבית
2024A-13: לב שריד אביבית
2024A-14: לב שריד אביבית
2024A-15: לב שריד אביבית

2024A-21: לב שריד אביבית
2024A-22: לב שריד אביבית
2024A-23: לב שריד אביבית
2024A-24: לב שריד אביבית
2024A-25: לב שריד אביבית
2024A-31: ברעד ענבל
2024A-32: ברעד ענבל
2024A-33: ברעד ענבל
2024A-34: ברעד ענבל
2024A-35: לב שריד אביבית
2024A-41: ברעד ענבל
2024A-42: ברעד ענבל
2024A-43: ברעד ענבל
2024A-44: ברעד ענבל
2024A-45: ברעד ענבל
2024A-51: ברעד ענבל
2024A-52: ברעד ענבל
2024A-53: ברעד ענבל
2024A-54: ברעד ענבל
2024A-55: ברעד ענבל
2024A-61: ברעד ענבל
2024A-62: ברעד ענבל
2024A-63: ברעד ענבל
2024A-64: ברעד ענבל
2024A-65: ברעד ענבל
2024A-71: ברעד ענבל
2024A-72: ברעד ענבל
2024A-73: ברעד ענבל
2024A-74: ברעד ענבל
2024A-75: ברעד ענבל
2024A-91: ברעד ענבל
2024A-92: ברעד ענבל
2024A-93: ברעד ענבל
2024A-94: ברעד ענבל
2024A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
points points   000000000

קורסי בחירה

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teachermgipmcmtmastromhepmcmemalopmsftmbiomqst קדם
203-2-4721 דינמיקה לא לינארית
Nonlinear Dynamics
Nonlinear Dynamics 3.5 3-1-0 2022A-1: זרמי יאיר
הקורס ינתן בגקריאה מודרכת.,
203-2-4931 תצורות מרחב וזמן במערכות לא לינאריות
Temporal Patterns in Nonlinear Systems
Temporal Patterns in Nonlinear Systems 3 3-0-0 201-1-9841
203-2-4971 חלקיקים 2
Particles 2
Particles 2 3 3-0-0 2012B-1: דודסון אהרון ניתן בקריאה מודרכת.
203-2-5041 קריאה מודרכת
Instructive Reading
Instructive Reading 1 0-0-0 מיועד לתואר שני בלבד
203-2-5042 קריאה מודרכת
Instructive Reading
Instructive Reading 2 0-0-0 מיועד לתואר שני בלבד
203-2-5131 נושאים נבחרים במכניקה קוונטית וסטטיסטית
Selected Topics in Quantum and Statistical Mechanics
Selected Topics in Quantum and Statistical Mechanics 3 3-0-0 2022A-1: בל גולן
203-2-5191 מבוא לתורת המיתרים
Introduction to String Theory
Introduction to String Theory 3 3-0-0 2022B-1: ברושטין רמי 203-1-3241
203-2-5221 פיסיקה רב-גופית 2
Many Body Physics 2
Many Body Physics 2 2 2-0-0 2013B-1: מאיר יגאל 203-2-4201
203-2-5381 הפיזיקה של האטמוספירה והים
The physics of the atmosphere and ocean
The physics of the atmosphere and ocean 3 3-0-0 2023A-1: אשכנזי יוסף
203-2-5421 מערכות דינמיות וכאוס
Dynamical Systems and Chaos
Dynamical Systems and Chaos 3 3-0-0 2023A-1: יוכליס אריק
470-2-8008 רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי
Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding
Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding 3 3-0-0 2024B-1: שמיר מעוז 201-1-9521, 201-1-9681, 201-1-9831
470-2-8273 מודלים של נוירונים ורשתות
Models of Neurons and Networks
Models of Neurons and Networks 3 3-0-0 2024A-1: גולומב דוד
points points   000000000

סמינרים וקולוקוויום

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teachermgipmcmtmastromhepmcmemalopmsftmbiomqst קדם
203-2-4401 סמינר באופטיקה קוונטית
Seminar in quantum optics
Seminar in quantum optics .5 0-0-0
203-2-4402 סמינר באופטיקה קוונטית 2
Ouantum optics seminar 2
Ouantum optics seminar 2 .5 0-0-0
203-2-4403 סמינר באופטיקה קוונטית 3
Qquantum optics seminar 3
Qquantum optics seminar 3 .5 0-0-0
203-2-4411 סמינר במצב מעובה 1
Condensed Matter Seminar 1
Condensed Matter Seminar 1 .5 0-0-0
203-2-4412 סמינר במצב מעובה 2
Condensed Matter Seminar 2
Condensed Matter Seminar 2 .5 0-0-0
203-2-4413 סמינר במצב מעובה 3
Condensed Matter Seminar 3
Condensed Matter Seminar 3 .5 0-0-0
203-2-4681 סמינר באסטרופיסיקה וקוסמולוגיה 1
Astrophysics and Cosmology Seminar 1
Astrophysics and Cosmology Seminar 1 .5 0-0-0
203-2-4682 סמינר באסטרופיסיקה וקוסמולוגיה 2
Astrophysics and Cosmology Seminar 2
Astrophysics and Cosmology Seminar 2 .5 0-0-0
203-2-4683 סמינר באסטרופיסיקה וקוסמולוגיה 3
Astrophysics & Cosmology seminar 3
Astrophysics & Cosmology seminar 3 .5 0-0-0
203-2-4851 סמינר בחלקיקים אלמנטרים 1
Elementary Particles seminar 1
Elementary Particles seminar 1 .5 0-0-0
203-2-4852 סמינר בחלקיקים אלמנטרים 2
Elementary Particles seminar 2
Elementary Particles seminar 2 .5 0-0-0
203-2-4853 סמינר בחלקיקים אלמטריים 3
Seminar in Elementary Particles 3
Seminar in Elementary Particles 3 .5 0-0-0
203-2-5301 סמינר במצב מוצק תאורטי (שנה א')
Condensed Matter Theory Seminar
Condensed Matter Theory Seminar .5 0-0-0 2022A-1: שכטר משה
2022B-1: שכטר משה
,
203-2-5302 סמינר במצב מוצק תאורטי (שנה א')
Condensed Matter Theory Seminar
Condensed Matter Theory Seminar .5 0-0-0 2020B-1: שכטר משה
203-2-5303 סמינר במצב מוצק תאורטי (שנה ב')
Condensed Matter Theory Seminar
Condensed Matter Theory Seminar .5 0-0-0 2019A-1: שכטר משה
203-2-5401 סמינר בפיסיקה של חומר-רך וביולוגית - א
Biological and soft-matter physics seminar - A
Biological and soft-matter physics seminar - A .5 0-0-0 2024A-1: גרנק רוני
203-2-5402 סמינר בפיסיקה של חומר-רך וביולוגית - ב
Biological and soft-matter physics seminar - B
Biological and soft-matter physics seminar - B .5 0-0-0 2024A-1: גרנק רוני
203-2-5403 סמינר בפיסיקה של חומר-רך וביולוגית - ג
Biological and soft-matter physics seminar - C
Biological and soft-matter physics seminar - C .5 0-0-0 2024A-1: גרנק רוני
203-2-6666 קולוקוויום מחלקתי
Colloquium
Colloquium 0 0-0-0 הסמינרים יתקיימו באודיטוריום בבניין ננו
points points   000000000

קורסים לתואר שלישי

מס׳ שם course-name נק״ז ש״ש group / website / teachermgipmcmtmastromhepmcmemalopmsftmbiomqst קדם
10-3-0051 מחקר
Research
Research 0 0-0-0
203-7-0051 השתלמות פוסט-דוקטורט
Post doctoral fellowship
Post doctoral fellowship 0 0-0-0
points points   000000000

נספח ב׳

MSc in Physics, General Track - Interdisciplinary

 • See the departmental site for regulations and checklist.

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: כהן דורון
,
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2024A-1: שכטר משה
,
total points total points 7

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2024A-1: לב שריד אביבית
2024A-2: לב שריד אביבית
2024A-3: ברעד ענבל
2024A-4: ברעד ענבל
2024A-5: ברעד ענבל
2024A-6: ברעד ענבל
2024A-7: ברעד ענבל
2024A-8: ברעד ענבל
2024A-9: ברעד ענבל
2024A-11: לב שריד אביבית
2024A-12: לב שריד אביבית
2024A-13: לב שריד אביבית
2024A-14: לב שריד אביבית
2024A-15: לב שריד אביבית

2024A-21: לב שריד אביבית
2024A-22: לב שריד אביבית
2024A-23: לב שריד אביבית
2024A-24: לב שריד אביבית
2024A-25: לב שריד אביבית
2024A-31: ברעד ענבל
2024A-32: ברעד ענבל
2024A-33: ברעד ענבל
2024A-34: ברעד ענבל
2024A-35: לב שריד אביבית
2024A-41: ברעד ענבל
2024A-42: ברעד ענבל
2024A-43: ברעד ענבל
2024A-44: ברעד ענבל
2024A-45: ברעד ענבל
2024A-51: ברעד ענבל
2024A-52: ברעד ענבל
2024A-53: ברעד ענבל
2024A-54: ברעד ענבל
2024A-55: ברעד ענבל
2024A-61: ברעד ענבל
2024A-62: ברעד ענבל
2024A-63: ברעד ענבל
2024A-64: ברעד ענבל
2024A-65: ברעד ענבל
2024A-71: ברעד ענבל
2024A-72: ברעד ענבל
2024A-73: ברעד ענבל
2024A-74: ברעד ענבל
2024A-75: ברעד ענבל
2024A-91: ברעד ענבל
2024A-92: ברעד ענבל
2024A-93: ברעד ענבל
2024A-94: ברעד ענבל
2024A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0

נספח ב׳

MSc in Physics, General Track - Theoretical Condensed Matter

 • See the departmental site for regulations and checklist.
 • Mandatory seminar: Condensed Matter Seminar 203-2-4411, 203-2-4412, 203-2-4413

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: כהן דורון
,
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2024A-1: שכטר משה
,
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2023B-1: שכטר משה
2023B-11: כהן גל
203-1-3111 ,
203-2-5411 חומרים קוונטים Quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מידן דגנית
203-2-4151 מעברי פאזה וחבורת הרנורמליזציה Phase transitions and the renormalization group 3 3-0-0 2024A-1: מאיר יגאל 203-1-2161
או or
203-2-4201 פיסיקה רב-גופית 1 Many Body Physics 1 3 3-0-0 2023B-1: מאיר יגאל
total points total points 16.5

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2024A-1: לב שריד אביבית
2024A-2: לב שריד אביבית
2024A-3: ברעד ענבל
2024A-4: ברעד ענבל
2024A-5: ברעד ענבל
2024A-6: ברעד ענבל
2024A-7: ברעד ענבל
2024A-8: ברעד ענבל
2024A-9: ברעד ענבל
2024A-11: לב שריד אביבית
2024A-12: לב שריד אביבית
2024A-13: לב שריד אביבית
2024A-14: לב שריד אביבית
2024A-15: לב שריד אביבית

2024A-21: לב שריד אביבית
2024A-22: לב שריד אביבית
2024A-23: לב שריד אביבית
2024A-24: לב שריד אביבית
2024A-25: לב שריד אביבית
2024A-31: ברעד ענבל
2024A-32: ברעד ענבל
2024A-33: ברעד ענבל
2024A-34: ברעד ענבל
2024A-35: לב שריד אביבית
2024A-41: ברעד ענבל
2024A-42: ברעד ענבל
2024A-43: ברעד ענבל
2024A-44: ברעד ענבל
2024A-45: ברעד ענבל
2024A-51: ברעד ענבל
2024A-52: ברעד ענבל
2024A-53: ברעד ענבל
2024A-54: ברעד ענבל
2024A-55: ברעד ענבל
2024A-61: ברעד ענבל
2024A-62: ברעד ענבל
2024A-63: ברעד ענבל
2024A-64: ברעד ענבל
2024A-65: ברעד ענבל
2024A-71: ברעד ענבל
2024A-72: ברעד ענבל
2024A-73: ברעד ענבל
2024A-74: ברעד ענבל
2024A-75: ברעד ענבל
2024A-91: ברעד ענבל
2024A-92: ברעד ענבל
2024A-93: ברעד ענבל
2024A-94: ברעד ענבל
2024A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0

נספח ב׳

MSc in Physics, General Track - Astrophysics

 • See the departmental site for regulations and checklist.
 • Mandatory seminar: Astrophysics and Cosmology Seminar 203-2-4681, 203-2-4682, 203-2-4683

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: כהן דורון
,
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2024A-1: שכטר משה
,
203-2-4281 פיסיקת הפלסמה Plasma Physics 3 3-0-0 2023A-1: גדלין מיכאל
203-2-4701 קרינה וחומר ביקום Matter and Radiation in the Universe 3 3-0-0 2023A-1: ליוברסקי יורי
203-2-4711 היקום הדינמי Dynamical Universe 3 3-0-0 2024A-1: קובץ עילי 203-2-4701
203-2-5291 פיסיקה על גב מעטפה Physics on the Back of the Envelope 3 3-0-0 2023B-1: ליוברסקי יורי 203-1-3241, 203-1-2261, 203-1-2381
total points total points 19

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2024A-1: לב שריד אביבית
2024A-2: לב שריד אביבית
2024A-3: ברעד ענבל
2024A-4: ברעד ענבל
2024A-5: ברעד ענבל
2024A-6: ברעד ענבל
2024A-7: ברעד ענבל
2024A-8: ברעד ענבל
2024A-9: ברעד ענבל
2024A-11: לב שריד אביבית
2024A-12: לב שריד אביבית
2024A-13: לב שריד אביבית
2024A-14: לב שריד אביבית
2024A-15: לב שריד אביבית

2024A-21: לב שריד אביבית
2024A-22: לב שריד אביבית
2024A-23: לב שריד אביבית
2024A-24: לב שריד אביבית
2024A-25: לב שריד אביבית
2024A-31: ברעד ענבל
2024A-32: ברעד ענבל
2024A-33: ברעד ענבל
2024A-34: ברעד ענבל
2024A-35: לב שריד אביבית
2024A-41: ברעד ענבל
2024A-42: ברעד ענבל
2024A-43: ברעד ענבל
2024A-44: ברעד ענבל
2024A-45: ברעד ענבל
2024A-51: ברעד ענבל
2024A-52: ברעד ענבל
2024A-53: ברעד ענבל
2024A-54: ברעד ענבל
2024A-55: ברעד ענבל
2024A-61: ברעד ענבל
2024A-62: ברעד ענבל
2024A-63: ברעד ענבל
2024A-64: ברעד ענבל
2024A-65: ברעד ענבל
2024A-71: ברעד ענבל
2024A-72: ברעד ענבל
2024A-73: ברעד ענבל
2024A-74: ברעד ענבל
2024A-75: ברעד ענבל
2024A-91: ברעד ענבל
2024A-92: ברעד ענבל
2024A-93: ברעד ענבל
2024A-94: ברעד ענבל
2024A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0

נספח ב׳

MSc in Physics, General Track - High Energy

 • See the departmental site for regulations and checklist.
 • Mandatory seminar: Elementary Particles seminar 203-2-4851, 203-2-4852, 203-2-4853

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: כהן דורון
,
203-2-4131 קוואנטים מתקדם 2 Advanced Quantum Mechanics 2 3 3-0-0 2023B-1: גנדלמן אדוארדו 203-2-4121
203-2-4161 חלקיקים 1 Particles 1 3 3-0-0 2023A-1: פלטי ערן
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2024A-1: שכטר משה
,
203-2-4191 תורת הכבידה 2 Gravitation Theory 2 3 3-0-0 2023B-1: ברושטין רמי 203-2-4181
203-2-4441 תורת שדות קוונטית 1 Quantum Field Theory 1 3 3-0-0 2024A-1: ליובלינסקי מיכאל 203-2-4131, 203-2-4121
total points total points 19

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2024A-1: לב שריד אביבית
2024A-2: לב שריד אביבית
2024A-3: ברעד ענבל
2024A-4: ברעד ענבל
2024A-5: ברעד ענבל
2024A-6: ברעד ענבל
2024A-7: ברעד ענבל
2024A-8: ברעד ענבל
2024A-9: ברעד ענבל
2024A-11: לב שריד אביבית
2024A-12: לב שריד אביבית
2024A-13: לב שריד אביבית
2024A-14: לב שריד אביבית
2024A-15: לב שריד אביבית

2024A-21: לב שריד אביבית
2024A-22: לב שריד אביבית
2024A-23: לב שריד אביבית
2024A-24: לב שריד אביבית
2024A-25: לב שריד אביבית
2024A-31: ברעד ענבל
2024A-32: ברעד ענבל
2024A-33: ברעד ענבל
2024A-34: ברעד ענבל
2024A-35: לב שריד אביבית
2024A-41: ברעד ענבל
2024A-42: ברעד ענבל
2024A-43: ברעד ענבל
2024A-44: ברעד ענבל
2024A-45: ברעד ענבל
2024A-51: ברעד ענבל
2024A-52: ברעד ענבל
2024A-53: ברעד ענבל
2024A-54: ברעד ענבל
2024A-55: ברעד ענבל
2024A-61: ברעד ענבל
2024A-62: ברעד ענבל
2024A-63: ברעד ענבל
2024A-64: ברעד ענבל
2024A-65: ברעד ענבל
2024A-71: ברעד ענבל
2024A-72: ברעד ענבל
2024A-73: ברעד ענבל
2024A-74: ברעד ענבל
2024A-75: ברעד ענבל
2024A-91: ברעד ענבל
2024A-92: ברעד ענבל
2024A-93: ברעד ענבל
2024A-94: ברעד ענבל
2024A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0

נספח ב׳

MSc in Physics, General Track - Experimental Condensed Matter

 • See the departmental site for regulations and checklist.
 • Mandatory seminar: Condensed Matter Seminar 203-2-4411, 203-2-4412, 203-2-4413

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2631 אלקטרוניקה והתקנים קוונטים Electronics and quantum devices 4 3-2-0 2023B-1: נעאמנה מונתסר
2023B-11: ווינשטין יהושע
203-1-2371 ,
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: כהן דורון
,
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2024A-1: שכטר משה
,
203-2-4611 שיטות ניסיוניות בחומרים קוונטיים Experimental methods of quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מניב ערן
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2023B-1: שכטר משה
2023B-11: כהן גל
203-1-3111 ,
total points total points 17.5

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2024A-1: לב שריד אביבית
2024A-2: לב שריד אביבית
2024A-3: ברעד ענבל
2024A-4: ברעד ענבל
2024A-5: ברעד ענבל
2024A-6: ברעד ענבל
2024A-7: ברעד ענבל
2024A-8: ברעד ענבל
2024A-9: ברעד ענבל
2024A-11: לב שריד אביבית
2024A-12: לב שריד אביבית
2024A-13: לב שריד אביבית
2024A-14: לב שריד אביבית
2024A-15: לב שריד אביבית

2024A-21: לב שריד אביבית
2024A-22: לב שריד אביבית
2024A-23: לב שריד אביבית
2024A-24: לב שריד אביבית
2024A-25: לב שריד אביבית
2024A-31: ברעד ענבל
2024A-32: ברעד ענבל
2024A-33: ברעד ענבל
2024A-34: ברעד ענבל
2024A-35: לב שריד אביבית
2024A-41: ברעד ענבל
2024A-42: ברעד ענבל
2024A-43: ברעד ענבל
2024A-44: ברעד ענבל
2024A-45: ברעד ענבל
2024A-51: ברעד ענבל
2024A-52: ברעד ענבל
2024A-53: ברעד ענבל
2024A-54: ברעד ענבל
2024A-55: ברעד ענבל
2024A-61: ברעד ענבל
2024A-62: ברעד ענבל
2024A-63: ברעד ענבל
2024A-64: ברעד ענבל
2024A-65: ברעד ענבל
2024A-71: ברעד ענבל
2024A-72: ברעד ענבל
2024A-73: ברעד ענבל
2024A-74: ברעד ענבל
2024A-75: ברעד ענבל
2024A-91: ברעד ענבל
2024A-92: ברעד ענבל
2024A-93: ברעד ענבל
2024A-94: ברעד ענבל
2024A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0

נספח ב׳

MSc in Physics, General Track - Atomic, Molecular, and Optical

 • See the departmental site for regulations and checklist.
 • Mandatory seminar: Seminar in quantum optics 203-2-4401, 203-2-4402, 203-2-4403

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: כהן דורון
,
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2024A-1: שכטר משה
,
203-2-4321 אופטיקה קוונטית Quantum Optics 3 3-0-0 2023B-1: פרומקר יבגני יוג'ין
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2022B-1: פרומקר יבגני יוג'ין 203-1-2381
203-2-5271 שיטות ניסיוניות בטכנולוגיה קוונטית Experimental Methods for Quantum technology 3 3-0-0 2023B-1: פולמן רון 203-1-3141
total points total points 16

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2024A-1: לב שריד אביבית
2024A-2: לב שריד אביבית
2024A-3: ברעד ענבל
2024A-4: ברעד ענבל
2024A-5: ברעד ענבל
2024A-6: ברעד ענבל
2024A-7: ברעד ענבל
2024A-8: ברעד ענבל
2024A-9: ברעד ענבל
2024A-11: לב שריד אביבית
2024A-12: לב שריד אביבית
2024A-13: לב שריד אביבית
2024A-14: לב שריד אביבית
2024A-15: לב שריד אביבית

2024A-21: לב שריד אביבית
2024A-22: לב שריד אביבית
2024A-23: לב שריד אביבית
2024A-24: לב שריד אביבית
2024A-25: לב שריד אביבית
2024A-31: ברעד ענבל
2024A-32: ברעד ענבל
2024A-33: ברעד ענבל
2024A-34: ברעד ענבל
2024A-35: לב שריד אביבית
2024A-41: ברעד ענבל
2024A-42: ברעד ענבל
2024A-43: ברעד ענבל
2024A-44: ברעד ענבל
2024A-45: ברעד ענבל
2024A-51: ברעד ענבל
2024A-52: ברעד ענבל
2024A-53: ברעד ענבל
2024A-54: ברעד ענבל
2024A-55: ברעד ענבל
2024A-61: ברעד ענבל
2024A-62: ברעד ענבל
2024A-63: ברעד ענבל
2024A-64: ברעד ענבל
2024A-65: ברעד ענבל
2024A-71: ברעד ענבל
2024A-72: ברעד ענבל
2024A-73: ברעד ענבל
2024A-74: ברעד ענבל
2024A-75: ברעד ענבל
2024A-91: ברעד ענבל
2024A-92: ברעד ענבל
2024A-93: ברעד ענבל
2024A-94: ברעד ענבל
2024A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0

נספח ב׳

MSc in Physics, General Track - Biological and Soft Matter

 • See the departmental site for regulations and checklist.
 • The course 203-2-4171 Advanced Statistical Mechanics can be replaced by an equivalent course by approval of the physics MSc teaching committee and the Head of Graduate teaching committee of the Faculty

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: כהן דורון
,
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2024A-1: שכטר משה
,
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2022B-1: פרומקר יבגני יוג'ין 203-1-2381
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך Soft Matter Physics 3 3-0-0 2022B-1: קריצבסקי אולג
203-2-5291 פיסיקה על גב מעטפה Physics on the Back of the Envelope 3 3-0-0 2023B-1: ליוברסקי יורי 203-1-3241, 203-1-2261, 203-1-2381
203-2-5351 פיסיקה של תא חי Physics of the Living Cell 3 3-0-0 2023A-1: פיינגולד מריו 203-1-2161
total points total points 19

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2024A-1: לב שריד אביבית
2024A-2: לב שריד אביבית
2024A-3: ברעד ענבל
2024A-4: ברעד ענבל
2024A-5: ברעד ענבל
2024A-6: ברעד ענבל
2024A-7: ברעד ענבל
2024A-8: ברעד ענבל
2024A-9: ברעד ענבל
2024A-11: לב שריד אביבית
2024A-12: לב שריד אביבית
2024A-13: לב שריד אביבית
2024A-14: לב שריד אביבית
2024A-15: לב שריד אביבית

2024A-21: לב שריד אביבית
2024A-22: לב שריד אביבית
2024A-23: לב שריד אביבית
2024A-24: לב שריד אביבית
2024A-25: לב שריד אביבית
2024A-31: ברעד ענבל
2024A-32: ברעד ענבל
2024A-33: ברעד ענבל
2024A-34: ברעד ענבל
2024A-35: לב שריד אביבית
2024A-41: ברעד ענבל
2024A-42: ברעד ענבל
2024A-43: ברעד ענבל
2024A-44: ברעד ענבל
2024A-45: ברעד ענבל
2024A-51: ברעד ענבל
2024A-52: ברעד ענבל
2024A-53: ברעד ענבל
2024A-54: ברעד ענבל
2024A-55: ברעד ענבל
2024A-61: ברעד ענבל
2024A-62: ברעד ענבל
2024A-63: ברעד ענבל
2024A-64: ברעד ענבל
2024A-65: ברעד ענבל
2024A-71: ברעד ענבל
2024A-72: ברעד ענבל
2024A-73: ברעד ענבל
2024A-74: ברעד ענבל
2024A-75: ברעד ענבל
2024A-91: ברעד ענבל
2024A-92: ברעד ענבל
2024A-93: ברעד ענבל
2024A-94: ברעד ענבל
2024A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0

נספח ב׳

MSc in Physics, Biophysics Track

 • See the departmental site for regulations and checklist.
 • The course 203-2-4171 Advanced Statistical Mechanics can be replaced by an equivalent course by approval of the physics MSc teaching committee and the Head of Graduate teaching committee of the Faculty
 • The course 203-2-5121 may be replaced by one of the courses, 203-2-5351 or 369-2-2221, only if approved by the physics MSc teaching committee and the Head of Graduate teaching committee of the Faculty
 • Students must choose elective courses from the provided table

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2024A-1: שכטר משה
,
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך Soft Matter Physics 3 3-0-0 2022B-1: קריצבסקי אולג
total points total points 6.5

Electives

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5351 פיסיקה של תא חי Physics of the Living Cell 3 3-0-0 2023A-1: פיינגולד מריו 203-1-2161
205-1-1671 מבוא לנוירוביולוגיה Introduction to Neurobiology 2 2-0-0 2024A-1: ליברסאט פרדריק 205-1-9011, 205-1-9161 הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים
205-2-8091 מבוא לרשתות עצביות ומודלים של מערכת העצבים Introduction to Neural Networks and Models of the Nervous System 2 0-0-0 2024A-1: שגב רונן
362-2-5311 מכניקת זורמים לא ניוטונים Mechanics of Non-Newtonian Fluids 3 3-0-0 2022B-1: סייג רועי קורס של תואר שני , חייב לעמוד בתנאים המקובלים כמפורט בתקנון (סעיף 4.6) , מועד בחינה אחד ציון 65 לפחות
363-2-3121 תופעות שפה בנוזלים ופולימרים Interfacial phenomena in liquids and polymers 3 3-0-0 2018B-1: צרי יואב
363-2-5501 ביופולימרים Biopolymers 3 3-0-0 2023A-1: ברנהיים אן הרצאה מתקיימת בחדר סמינרים מחלקתי חדר 235 בנין 59
367-2-5421 נוזלים מורכבים Complex Fluids 3 3-0-0 2011B-1: פרגו עודד
367-2-5461 עיבוד נתונים מתקדם Signal analysis for biomedical engineers 3 3-0-0 2018B-1: דונחין עופר 367-1-4261, 411-1-3616
367-2-5741 חישה ותפישה של מגע Haptic sensing and perception 3 3-0-0 2024B-1: ניסקיי אילנה
369-2-2221 מבוא לפיסיקה של חומר רך וביולוגית Introduction to Biological and Soft Matter Physics 3 3-0-0 2024A-1: גרנק רוני
369-2-5081 עקרונות תרמודינמיקה סטטיסטית בביוחומרים וחומר רך Principles of Statistical Mechanics in Biomaterials and Soft Matter 3 3-0-0 2024A-1: גרנק רוני 369-1-2071, 369-1-4061
369-2-6473 מקרוסקופית אור והדמאה דיגיטלית+מעבדה Light Microscope and Digital Imaging_Lab 3.5 0-0-1 2024B-1: גבר לוי
,
470-2-8008 רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding 3 3-0-0 2024B-1: שמיר מעוז 201-1-9521, 201-1-9681, 201-1-9831
470-2-8273 מודלים של נוירונים ורשתות Models of Neurons and Networks 3 3-0-0 2024A-1: גולומב דוד
total points total points 40.5

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2024A-1: לב שריד אביבית
2024A-2: לב שריד אביבית
2024A-3: ברעד ענבל
2024A-4: ברעד ענבל
2024A-5: ברעד ענבל
2024A-6: ברעד ענבל
2024A-7: ברעד ענבל
2024A-8: ברעד ענבל
2024A-9: ברעד ענבל
2024A-11: לב שריד אביבית
2024A-12: לב שריד אביבית
2024A-13: לב שריד אביבית
2024A-14: לב שריד אביבית
2024A-15: לב שריד אביבית

2024A-21: לב שריד אביבית
2024A-22: לב שריד אביבית
2024A-23: לב שריד אביבית
2024A-24: לב שריד אביבית
2024A-25: לב שריד אביבית
2024A-31: ברעד ענבל
2024A-32: ברעד ענבל
2024A-33: ברעד ענבל
2024A-34: ברעד ענבל
2024A-35: לב שריד אביבית
2024A-41: ברעד ענבל
2024A-42: ברעד ענבל
2024A-43: ברעד ענבל
2024A-44: ברעד ענבל
2024A-45: ברעד ענבל
2024A-51: ברעד ענבל
2024A-52: ברעד ענבל
2024A-53: ברעד ענבל
2024A-54: ברעד ענבל
2024A-55: ברעד ענבל
2024A-61: ברעד ענבל
2024A-62: ברעד ענבל
2024A-63: ברעד ענבל
2024A-64: ברעד ענבל
2024A-65: ברעד ענבל
2024A-71: ברעד ענבל
2024A-72: ברעד ענבל
2024A-73: ברעד ענבל
2024A-74: ברעד ענבל
2024A-75: ברעד ענבל
2024A-91: ברעד ענבל
2024A-92: ברעד ענבל
2024A-93: ברעד ענבל
2024A-94: ברעד ענבל
2024A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0

נספח ב׳

MSc in Quantum Technology

 • See the departmental site for regulations and checklist.
 • Students need to find a prospective supervisor (partial list is here) for their master thesis, and get his or her approval as part of the admission process.
 • Additional compulsory courses - select at least 3 courses from the Electives table, per approval of the adviser and of the teaching committee.
 • The teaching committee of the department may approve additional Electives from the catalog of the Faculty of Engineering.

Compulsory courses specific for the research field

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5271 שיטות ניסיוניות בטכנולוגיה קוונטית Experimental Methods for Quantum technology 3 3-0-0 2023B-1: פולמן רון 203-1-3141
או or
203-2-4611 שיטות ניסיוניות בחומרים קוונטיים Experimental methods of quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מניב ערן
total points total points 3

Electives

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-2-4741 תורת האינפורמציה Information Theory 2 2-0-0 2020B-1: יפרמנקו קלים 202-1-1061, 201-1-2391, 201-1-8001, 201-1-2201, 201-1-9831, 201-1-2381
202-2-6241 קריפטוגרפיה קוונטית Quantum Cryptography 2 2-0-0 2022B-1: סתת אור 201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-9531, 201-1-2381, 201-1-9831, 201-1-3011
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4.5 3-3-0 2023B-1: פיינגולד מריו
2023B-11: עדי טל
2023B-12: עדי טל
203-1-2281, 203-1-2121, 201-1-9511, 201-1-2021, 201-1-9521, 201-1-9901, 203-1-2371, 203-1-1281, 201-1-1211, 201-1-1221, 201-1-1051 ,,
203-2-4121 קוואנטים מתקדם 1 Advanced Quantum Mechanics 1 3.5 3-1-0 2024A-1: כהן דורון
,
203-2-4151 מעברי פאזה וחבורת הרנורמליזציה Phase transitions and the renormalization group 3 3-0-0 2024A-1: מאיר יגאל 203-1-2161
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית מתקדמת Advanced Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2024A-1: שכטר משה
,
203-2-4201 פיסיקה רב-גופית 1 Many Body Physics 1 3 3-0-0 2023B-1: מאיר יגאל
203-2-5061 פיסיקה של מצב מעובה מחוץ לשיווי משקל Non-equilibrium soft condensed matter physics 3 3-0-0 2023B-1: רגב עדו
203-2-5131 נושאים נבחרים במכניקה קוונטית וסטטיסטית Selected Topics in Quantum and Statistical Mechanics 3 3-0-0 2022A-1: בל גולן
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2023B-1: שכטר משה
2023B-11: כהן גל
203-1-3111 ,
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2023B-1: מנסן ישי
2023B-11: שבצ'וק טטיאנה
203-1-3141, 203-1-2371 ,
203-2-5411 חומרים קוונטים Quantum materials 3 3-0-0 2022B-1: מידן דגנית
203-2-4331 לייזרים ואופטיקה אולטרא-מהירה Lasers, nonlinear and ultrafast optics 3 3-0-0 2022B-1: פרומקר יבגני יוג'ין 203-1-2381
או or
203-2-4321 אופטיקה קוונטית Quantum Optics 3 3-0-0 2023B-1: פרומקר יבגני יוג'ין
202-1-5241 חישוב קוונטיים Quantum Computation 4 4-0-0 2019B-1: סתת אור 201-1-7021, 201-1-8001, 201-1-2391, 201-1-131, 201-1-2381, 201-1-2371, 201-1-9531, 201-1-21, 201-1-9831
או or
202-2-4971 חישוב קוונטי Quantum Computation 4 4-0-0 2024A-1: סתת אור 201-1-9831, 201-1-9641, 201-1-7021, 201-1-2381, 201-1-8001, 201-1-3011, 201-1-9321, 201-1-1221, 201-1-9521, 201-1-9691
total points total points 44.5

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2024A-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2024A-1: לב שריד אביבית
2024A-2: לב שריד אביבית
2024A-3: ברעד ענבל
2024A-4: ברעד ענבל
2024A-5: ברעד ענבל
2024A-6: ברעד ענבל
2024A-7: ברעד ענבל
2024A-8: ברעד ענבל
2024A-9: ברעד ענבל
2024A-11: לב שריד אביבית
2024A-12: לב שריד אביבית
2024A-13: לב שריד אביבית
2024A-14: לב שריד אביבית
2024A-15: לב שריד אביבית

2024A-21: לב שריד אביבית
2024A-22: לב שריד אביבית
2024A-23: לב שריד אביבית
2024A-24: לב שריד אביבית
2024A-25: לב שריד אביבית
2024A-31: ברעד ענבל
2024A-32: ברעד ענבל
2024A-33: ברעד ענבל
2024A-34: ברעד ענבל
2024A-35: לב שריד אביבית
2024A-41: ברעד ענבל
2024A-42: ברעד ענבל
2024A-43: ברעד ענבל
2024A-44: ברעד ענבל
2024A-45: ברעד ענבל
2024A-51: ברעד ענבל
2024A-52: ברעד ענבל
2024A-53: ברעד ענבל
2024A-54: ברעד ענבל
2024A-55: ברעד ענבל
2024A-61: ברעד ענבל
2024A-62: ברעד ענבל
2024A-63: ברעד ענבל
2024A-64: ברעד ענבל
2024A-65: ברעד ענבל
2024A-71: ברעד ענבל
2024A-72: ברעד ענבל
2024A-73: ברעד ענבל
2024A-74: ברעד ענבל
2024A-75: ברעד ענבל
2024A-91: ברעד ענבל
2024A-92: ברעד ענבל
2024A-93: ברעד ענבל
2024A-94: ברעד ענבל
2024A-95: ברעד ענבל
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0