[x] close
 Physics homepage
 for Visitors
 for Faculty
 for MSc/PhD
 לסטודנטים
 למועמדים
 Contact
 People
 Research
 Seminars
 Courses
 שנתון
 פורום
 Computing
 BGU homepage
 BGU for visitors
 BGU לסגל
 BGU לסטודנטים
 

עידכונים לגבי מדיניות ועדת הוראה()

העידכונים הבאים הם בעקבות פגישה של יור ועדת הוראה ורמ"ח פיזיקה עם נציגי ועד הסטודנטים במאי 2019.

מדיניות סינון סטודנטים()

המחלקה לפיזיקה היא בעל מדיניות יוצאת דופן: סף הקבלה מאוד נמוך בהשוואה להנדסה על מנת לתת הזדמנות לכל אחת/אחד להצליח. אי לכך השנה הראשונה משמשת לסינון הסטודנטים על פי השגיהם בפועל לפי ציונים אבסולוטיים (אין מכסה ואין פקטור). ססטיסטית פחות מאשר 50% ממשיכים לשנה ב. סינון יעיל מבטיח שאלו שממשיכים לשנה ב יסיימו בהסתברות גבוהה את התואר.

מדיניות ציונים ()

בניגוד למדיניות הסינון של שנה א, ההנחיה של ועדת הוראה היא שמבחנים של קורסים בשנה ב, ג, אמורים להיות בנויים בצורה כזו כך שכל סטודנט סביר שעבר את הסינון של שנה א יוכל לעבור בציון 60 לפחות, בהנחה שהוא לא מזלזל בדרישות הקורס. לא צריך להיות "גאונים" כדי לעשות תואר בפיזיקה.

מדיניות בקרה על מבחנים()

הנוהל התקין מבחינת הפקולטה הוא שהמרצים מכינים ביחד את מועדי א+ב ומעבירים אותם בדיקה אצל האסיסטנט. אנו נפעל לאכיפת נוהל זה. המטרה היא לשמור על רמה מסוימת של תאימות בין הבחינות לבין החומר המועבר בתרגולים במהלך הסמסטר ולאורך השנים.

למען הסר ספק: מבחינת כללי החופש האקדמי המרצה מוסמך להחליט שהוא "מעלה" או "מוריד" את הרמה של הקורס ביחס לשנים קודמות, והוא גם רשאי לבצע שינויים בתכנית הקורס. אבל בפועל אנו מבקשים שהמרצים יהיו מתואמים עם ועדת הוראה, וברירת המחדל היא היצמדות לתכנית הקורס (סילבוס) ושמירה על רמה אקדמית קבועה.

מדיניות שיפור ציון ()

מדיניות שיפור ציון שנקבעה בשנת 2005 (הסיפור המלא) מופיעה בקישור הבא:
https://physweb.bgu.ac.il/SHNATON/REGULATIONS/FAQ.html#shipoor
עידכון שלא תועד במדיניות זו: כעקרון, יאושר להרשם לכל היותר ל-3 קורסים לצורך שיפור ציון.

פריסת שנה א()

מאז ומתמיד היתה קיימת אופציה לפריסת שנה א על פני שנתיים. המטרה היא להוריד עומס.
המונח "פריסת תואר על 4 שנים" הוא מטעה - התכנית המומלצת של שנה ב+ג נשארת ללא שינוי.

בחירת מגמה()

כפי שמוסבר בשנתון - פרט לקורסי ליבה על הסטודנט לבחור "אשכול" מקצועות נוסף.
הבחירה הזו מגדירה "מגמה". אין צורך בשום פעולת רישום מיוחדת.
סטודנטים יכולים להתיעץ עם המרצים או עם היועץ של ועדת הוראה לגבי בחירת המגמה.
לכל מגמה יש תכנית מומלצת שמשקפת אופטימיזציה של מערכת השעות.