מדיניות ועדת הנטלועדת הנטל אחראית על שיבוץ המרצים ועוזרי ההוראה לקורסים ולתפקידים במחלקה. מטרתה לדאוג לחלוקה הוגנת ושקופה של הנטל תוך התחשבות בבקשותיהם של חברי הסגל, וצרכי ההוראה של המחלקה

עבודה במהלך אפריל()

באמצע אפריל, ישלח אי-מייל לכל חברי סגל ההוראה, שבו יתבקשו לענות על הסעיפים הבאים עד תחילת מאי
 • האם הם יוצאים לפטמ"ה? סמסטר א / סמסטר ב. (אישור בקשות מאוחרות יותר לפטמ"ה הן בעיתיות מבחינה פרוצדורלית).
 • האם הם יוצאים לשנת שבתון? (יש להודיע על שינויים מוקדם ככל האפשר לועדת הנטל)
 • האם יש בקשות הוראה מיוחדות או כל שינוי ביחס לשנה שעברה?
 • בקשות מיוחדות לגבי שיבוץ עוזרי הוראה בקורסי ליבה ומעבדות.

עבודה במהלך מאי()

ועדת הנטל תבנה תוכנית ראשונית ותסגור מול ועדת הוראה מה הקורסים שאמורים (טנטטיבית) להפתח בשנהל 2020.
 1. זה יבוצע במהלך חודש מאי לפני אישור השנתון בפקולטה.
 2. פתיחת קורסים מחייבת אישור יור ועדת הוראה.
 3. יש לודא מול רמ"נ מדה"ט ומול רמ"נ הנדסה את רשימת הקורסים שיפתחו עבור מחלקות אחרות.
 4. באחריות רמ"נ הנדסה להעביר לפיזיקה בקשות לגבי השיבוצים. הבקשות צריכות להיות מגובות בחוות דעת של המרצים המלווים.
 5. באחריות משרד הפיזיקה לפתוח את כל הקורסים לשנה"ל 2020 במערכת אריסטו.
 6. יש לידע את מיכאל גדלין (שממשיך לקחת על עצמו את הטיפול בשנתון).

סיום העבודה במהלך יוני()

 • ועדת הנטל מעבירה למשרד הפיזיקה את רשימת השיבוצים עם פרסום תוכנית הקורסים לשנה"ל הבאה לאחר אישור השנתון.
 • באחריות משרד פיזיקה להעביר לדיקן הנדסה את רשימת השיבוצים במחלקות הנדסה בפורמאט מוסכם (לחילופין יסופק קישור לטבלה שמופקת מאריסטו) .
 • בהיבטי אדמינסטרציה (אם אין אספקט אקדמי) נא להמנע מתכתובות ברמת דיקנים / רמחים (הרגולציה היא באחריות הרמ"נים).
 • בתקופה זו יבוצעו עדכונים סופיים של רשימת השיבוצים על פי הערות שתתקבלנה.

דגשים נוספים לכלל המרצים()

 • עדכון פרטים של קורס הנמצא באחריותכם, לרבות תוכנית הלימודים (סילבוס) - רק דרך יו"ר ועדת ההוראה.
 • יש לודא שאתרי הקורסים באחריותכם מעודכנים כשבועיים לפני פתיחת הסמסטר.
 • שינויים במדיניות קורס אפשר לבצע עד שבועיים אחרי תחילת הסמסטר (תקופת השינויים).

הערות לגבי עמידה בקריטריונים()

 • חישוב עומס ההוראה הוא על בסיס שנתי, אבל נדרש ללמד לפחות קורס אחד בסמסטר.
 • חברי סגל מחויבים בפועל בהוראה בהיקף שקול של 12 שעות הוראה פרונטלית.
 • רמח מקבל הנחת הוראה ששקולה ל 3 שעות הוראה.
 • הנחת הוראה על סמך תפוקות מחקר שנותנת הפקולטה היא בהיקף ששקול ל 2 שעות הוראה
 • בעלי תפקידים משמעותיים (חברי ועדת הניהוג) מומלצים על ידי הרמ"ח לקבלת הנחת הוראה בלתי פורמאלית מהרקטור.