דרישות לימודי תואר ראשון Undergraduate studies: requirements

סוג המסלול דו-חוגי חד-חוגי
מסלול
Tracks
פיסיקה כמחלקה ראשית Physics Major פיסיקה כחטיבה Physics Minor מתמטיקה ופיזיקה Mathematics and physics מגמת פיזיקה כללית
General physics
מגמת פיסיקה ומדעי המחשב [1] Physics and computer sciences מגמת פוטוניקה Photonics מגמת ננופיסיקה Nanophysics מגמת מדעי המוח
[5]
Physics and brain sciences
סימון מסלול ומגמה Track number 10
-
8
-
6
(31)
1
(01)
1
(02)
1
(04)
1
(09)
1
(12)
מקצועות חובה בפיסיקה (א׳+ב׳) Compulsory courses in physics 57.5 27.0 50.5 82.5 57.5 85.5 80.0 61.5
מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳) Compulsory courses given by other departments specific for the track 33.5
- 58.0 33.5
65.0
33.5
33.5
43.5
מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה Elective courses in the physics department 1.0 1.0 6[6] 6.0 1.5 5.0 10.5 7.5
מקצועות בחירה במחלקות אחרות Elective courses in other departments - - 9[6] - - - - 11.5[5]
מקצועות בחירה חופשית General elective courses 0 0 0.5
2.0 0 0 0 0
סה"כ נקודות
Total credit points
92.0 28.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0

מסלולים משולבים
Combined tracks
פיסיקה והנדסת מכונות [2] Physics + MechEng פיסיקה הנדסת חשמל ומחשבים [3] Physics + EE פיסיקה והנדסת חומרים
Physics + MatEng
פיזיקה ומדעי המחשב [4] Physics+CC
סימון מסלול ומגמה Track number 2
(08)
2
(03)
2
(05)
3
(10)
מקצועות חובה בפיסיקה (א׳+ב׳) Compulsory courses in physics 57.5 59.5
68.5 57.5
מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול (ג׳) Compulsory courses given by other departments specific for the track 126.0 98.0
102.0
102.5
מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה Elective courses in the physics department 14.0 14.5 17.0 10.0
מקצועות בחירה במחלקה שותפה Elective courses in the partner department 8.5 14.0+20.0 18.5
10.0
מקצועות בחירה חופשית General elective courses 4 4
4
0
סה"כ נקודות
Total credit points
210 210 210 180

מדיניות  לגבי מקצועות חובה / בחירה:
Policy regarding compulsory/elective courses and prerequisites:

מידע כללי