טבלה 1 - דרישות לימודי תואר ראשון

מסלולים חד-חוגיים (מגמות)
שם מסלול ומגמה סימון מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳-ז׳) מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה מקצועות בחירה במחלקות אחרות מקצועות בחירה חופשית ס״כ נקודות
מגמת פיזיקה כללית (01)-1 80.5 33.5 8 - 2.0 124.0
מגמת פוטניקה (04)-1 83 33.5 5.5 - 2.0 124.0
מגמת טכנולוגילה קוונטית (09)-1 76.5 37.5 8 - 2.0 124.0
מגמת מדעי המוח (12)-1 59 44 8.5 10.5 2.0 124.0
מגמת אסטרונומיה ואסטרופיזיקה (13)-1 70 33.5 17 - 3.5 124.0
 
מסלולים דו-חוגיים
שם מסלול ומגמה סימון מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳-ז׳) מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה מקצועות בחירה במחלקות אחרות מקצועות בחירה חופשית ס״כ נקודות
פיזיקה כמחלקה ראשית [*]  ()-10 58 30 2 - 2.0 92.0
פיזיקה כמחלקה ראשית בשילוב פסיכולוגיה (20)-7 58 30 - - 2.0 90.0
פיזיקה כחטיבה (00)-8 23.5 - 4.5 - - 28.0
מתמטיקה ופיזיקה (31)-6 50 58.0 5 8+1 2.0 124.0
מדעי כדור הארץ והסביבה ופיזיקה (36)-6 55.5 79.5 - - - 135
מדעי החיים ופיזיקה (34)-6 58 73.5 - 4 - 135.5
 
מסלולים משולבים  [**]
שם מסלול ומגמה סימון מקצועות חובה בפיזיקה (א׳+ב׳) מקצועות חובה נוספים הניתנים ע״י מחלקות אחרות במסלול/מגמה (ג׳-ז׳) מקצועות בחירה במחלקה לפיזיקה מקצועות בחירה במחלקות אחרות מקצועות בחירה חופשית ס״כ נקודות
פיזיקה והנדסת מכונות (08)-2 55 126.0 16 9 4.0 210.0
פיזיקה והנדסת חשמל ומחשבים (03)-2 60.5 98.0 13.5 14.0+20.0 4.0 210.0
פיזיקה והנדסת חומרים (05)-2 66 102.5 19.5 18.0 4.0 210.0
פיזיקה ומדעי המחשב (10)-3 55 101.5 11.5 10.0 2.0 180.0
 

[*] מסלול עם פיזיקה כמחלקה ראשית זהה לתכנית הלימודים במסלול "פיזיקה כמחלקה ראשית בשילוב עם פסיכולוגיה".

[**] במסלולים משולבים יתכנו חפיפות בין קורסי החובה שניתנים במחלקות השונות. כנ"ל לגבי מסלולים מטיפוס "ראשי+חטיבה".

[**] במסלולים משולבים עם הפקולטה להנדסה כל הקורסים של מדעי הטבע משוקללים במדעי הטבע וכל שאר הקורסים משוקללים במדעי ההנדסה.

[**] במסלול משולב עם מדעי המחשב כל הקורסים של פיזיקה (203) וכל הקורסים של מתמטיקה (201), למעט הקורס 201-1-0201 ״מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות״, משוקללים במחלקה לפיזיקה. כל שאר הקורסים משוקללים במחלקה למדעי המחשב.

[00] התכנית "פיזיקה כחטיבה" מתבססת על ההנחה שהסטודנט מגיע מהמחלקה הראשית עם הרקע המתמטי הנדרש, ועומד בדרישות הקדם של הקורסים בפיזיקה. סטודנט ללא רקע מתמטי נדרש מחוייב להשלים את קורסי הקדם הרלוונטיים.

[01] אין הערות.

[03] על הסטודנט לבחור 14 נק"ז מתוך קורסי ליבה של חשמל. המשך הלימודים בתכנית מותנה בהשגת ממוצע מעל 80 בסיכום של השנה הראשונה וממוצע סמסטריאלי מעל 80 בהמשך.
[03] לא ניתן לקחת את הקורס אלקטרוניקה 203-1-2631 כקורס בחירה במסלול זה.

[04] אין הערות.

[05] במקום ״מעבדה למוליכים למחצה״ 365-1-4153 ניתן לקחת קורס ״מעבדת חומרים מתקדמת 6״ 361-1-4023
[05] בסמסטר התשיעי ניתן לקחת קורסי בחירה.

[06] יש לקחת שני קורסים מהמחלקה לפיסיקה. מומלץ לקחת את הקורסים  203-1-3421 ו203-1-4181.
[06] יתכנו חפיפות בין קורסי החובה שניתנים במחלקות השונות
[06] יש  לקחת שני קורסים מהמחלקה למתמטיקה. הקורסים המומלצים הם 201-1-7041 ו 201-1-0081 שהם הכרחיים לקבלה ללימודי תואר שני במתמטיקה.

[08] על מנת להמשיך בתוכנית על הסטודנט לשמור על ממוצע מצטבר מעל 80.

[09] במגמה טכנולוגיה קוונטית יש לבחור שלושה קורסים בהיקף של עד 10.5 נק"ז (מתוך טבלה שמצורפת לתכנית הלימודים המומלצת). במידה ויחסר נק"ז יש להשלים מבחירה בפיסיקה.

[10] חלוקת נק״ז בחירה במסלול זה היא מומלצת ולא מחייבת. תלמיד רשאי להעדיף חלוקה אחרת ללא אישור מיוחד ובתנאי שמלוא נק״ז הבחירה ישאר ללא שינוי.

[12] יש להשלים 10 נק״ז מטבלת הקורסים המצורפת לתכנית המסלול. במקום ״מבוא לנוירוביולוגיה״ 205-1-1671 (סמססטר א׳) ו״פיזיולוגיה של בעלי חיים״ 205-1-9161 (סמססטר ב׳), ס״כ 5.5 נק״ז, ניתן לקחת קורס ״פיזיולוגיה הומנית ב׳״ 411-1-3616 (סמסטר ב׳), 4.5 נק״ז. במקרה זה יש להשלים 11.5 מהטבלה המצורפת לתכנית הלימודים המומלצת.

[13] במגמת אסטרונומיה יש לבחור ארבעה קורסים בהיקף של עד 14.5 נק"ז (מתוך טבלה שמצורפת לתכנית הלימודים המומלצת). יש להשלים נק״ז מבחירה בפיסיקה.

[14] ניתן להחליף קורס חובה אחד במחלקה למדעי כדור הארץ בשנים ב ו ג בקורסי בחירה באישור יושב ראש ועדת ההוראה.

[15] ניתן לקחת פרוייקט מחקר במדעי החיים בהיקף של 4 נק"ז ( 205-15032 או 205-15042) כבחירה במקום מעבדה במיקרוביולוגיה (2 נק"ז) ומעבדה ג2 בהיקף מצומצם (2 במקום 4 נק"ז, מספר 203-1-3162). לחילופין ניתן לקחת 3 נק"ז 203-2-5351  physics of the living cell
[15] בסמסטר ו' יש לקחת את הקורס דינמיות בתאים. לחילופין ניתן לקחת 205-1-7924 מבוא לרשתות נוירונים 2 נק"ז ו-205.1.9622 פילוסופיה של המדע וחשיבה ביקורתית 1 נק"ז.

[20] סה"כ נק"ז בתואר 144, התלמידים נדרשים ללמוד במחלקה לפיסיקה את תכנית 'פיסיקה כמחלקה ראשית' ללא בחירה במחלקה, ובמחלקה לפסיכולוגיה 54 נק"ז בהתאם לתכנת המפורטת בשנתון מדה"ר.

[31] קורסי הבחירה מומלצים מהמחלקה למתמטיקה לתכנית הם: תורת השדות ותורת הגלואה (201.1.7041) ויסודות תורת המידה (201.1.0081), בהיקף של 4 נקודות זכות כל אחד, קורסים אלה הכרחיים לקבלה ללימודי תואר שני במתמטיקה.
[31] קורס בחירה נוסף מהמחלקה למתמטיקה בהיקף 1 נקודות זכות ״סדנא בכתיבת הוכחות״ (201.1.2241) מומלץ לכל לתלמידי שנה א׳. במידה וסטודנט יבחר לא ללמוד את הסדנא יהיה עליו להשלים נקודת זכות אחת נוספת שתווסף לנק״ז בחירה בפיזיקה.

[34] אין הערות.

[36] במסלול הדו-חוגי מדעי כדור הארץ והסביבה ופיסיקה יש לבחור קורסי חובת-בחירה בהיקף של עד 11 נק"ז (מתוך טבלה שמצורפת לתכנית הלימודים המומלצת).