תלמידי מחקר ואסיסטנטים - תקנות מחלקתיות

דף זה כולל:

התקנות להלן, אשר מעודכנות על ידי ועדת הוראה של המחלקה, הן בנוסף לתקנות שמוגדרות על ידי הפקולטה או ביה"ס קרייטמן.ראה: תואר שני (אתר הפקולטה); תואר שלישי (אתר ביה"ס קרייטמן).

 תקנות מחלקתיות

 1. לתלמידי המחקר (תואר שני ושלישי) חובת נוכחות בקולוקוויום ולפחות באחד מהסמינרים המחלקתיים.

 1. רשימה הפצה. חובה להירשם לרשימת הפצה  phys-graduates. כל המידע יועבר בערוץ זה. הסטודנט ישא בתוצאות אם הוא לא יקבל מידע בגלל אי הרשמה.

 1. אתר. כל תלמיד מחקר חייב לבנות אתר שיכלול מידע בסיסי:


  דוגמאות של אתרים טובים (לא מושלמים):  erezam וגם etzioni  אפשר להוסיף מידע נוסף, אך הרשימה הנ"ל מציינת את המינימום הדרוש. מידע זה צריך להיות נגיש בקלות ולא מוסתר. יש לבנות אתר תוך חודש מתחילת שנת הלימודים. סטודנט שלא יעמוד בדרישה זו לא יוכל לקבל חתימה של יו"ר ועדת הוראה על שום מסמך חיוני. כל סטודמט חייב לתחזק ולעדכן את האתר שלו.

 2. סמינר. כל תלמיד מחקר חייב לתת סמינר בנושא מחקר שלו במשך לימודיו (ארבעה סמסטרים לתואר שני ושמונה סמסטרים לתואר שלישי). הסמינר חייב להתקיים במסגרת הרגילה המאפשרת לכל חבר סגל ולכל סטודנט לבוא ולהקשיב (לא סמינר מיוחד בקייץ כאשר אנשים בחו"ל) ולפני הגשת עבודת גמר. סטודנט המגיש עבודת גמר חייב לצרף אליה העתק של הודעה רשמית על הסמינר שלו, בציון התאריך שבו התקיים. רצוי שההודעה תהיה חתומה ע"י אחראי על הסמינר. לא תישלח עבודת גמר לשיפוט לפני שהעבודה הוצגה באחד מן הסמינרים המחלקתייםבמסלול משולב, סמינר אחד יינתן לפני הגשת הצעת מחקר ללימודי תואר שלישי, ועוד אחד לפני הגשת עבודת גמר.

 3.  מאגר הצעות מחקר ועבודות גמר. מיד אחרי אישור ההגשה של הצעת מחקר או עבודת גמר יש לשים קובץ pdf ב SUBMISSIONS בתיקיה המתאימה: MSc_proposal או PhD_proposal או MSc_thesis או PhD_thesis. (הצעות המחקר נגישות רק לועדת הוראה, עבודות הגמר מוגנות על ידי ססמא). הקובץ חייב להיקרא בהתאם, שם הקובץ יתחיל בשם משפחה של המגיש, לדוגמא einstein_PhD_prop.pdf. מומלץ לשים את עבודת הגמר גם באתר האישי (אם המנחה מאשר). נוהל פרסום מדיניות קורס

הצעת הנוהל שלהלן אושרה בועדת הוראה פקולטית (פברואר 2008) ואושררה בועדת הפקולטה (יוני 2008).
הנוהל מחייב את כל המחלקות של הפקולטה למדעי הטבע.

ההצעה

פרוט

באחריות המרצה לספק למזכירות מסמך או קישור למסמך הכולל את מדיניות הקורס.
קישור למסמך עצמו, או לאתר יעודי שמאפשר גישה למסמך, יוזן בתחילת הסמסטר למערכת "קובץ הקורסים" בשדה המיועד,
כך שניתן יהיה למצוא ולקרוא את המסמך ללא צורך בססמא. המסמך צריך לכלול:

 1. תכנית הקורס, ז"א רשימת הנושאים שמתכננים ללמד

 2. פרוט ספרי הלימוד ו/או חומר העזר

 3. הגדרת המקור לתרגילים (ז"א חוברות שיש להשיג, או גליונות מודפסים שיחולקו, או אתר הקורס באינטרנט) [אם רלבנטי]

 4. מידע על המקום שבו תתפרסם רשימת התרגילים להגשה [אם רלבנטי]

 5. דרישות הקורס ואופן חישוב הציון

 6. כל מידע נוהלי שהמרצה קבע שהסטודנט חייב לדעת. הנחיות לאסיסטנטים

במסגרת הנסיונות לשיפור רמת ההוראה במחלקה, הוחלט בועדת הוראה להגדיר הנחיות כלליות לאסיסטנטים  (מתרגלים של קורסים ומדריכים במעבדות). ההנחיות נגזרות מהתפיסה המסוכמת בקישור להלן, והן מגובות על ידי החלטה של ועדת ההוראה המחלקתית (ספטמבר 2005), ועל ידי נוהל פרסום מדיניות קורס שהתקבל בועדת ההוראה הפקולטית (פברואר 2008) ושאושרר בועדת הפקולטה (יוני 2008). תקנות ונהלים אלו הם ברוח נוהל הבחינות האוניברסיטאי. מצד אחד האסיסטנטים מחויבים לעמידה בתקנות שלהלן, מצד שני הסטודנטים יכולים לשפוט באופן ריאלי האם הם באמת "מקבלים" את מה שהם אמורים לקבל, ולא לפתח התמרמרות בגין ציפיות שאין להם אחיזה במציאות.

כללי


פרוט

אם אתה אחראי לאתר קורס

עדכונים: הנחיות לאסיסטנטים במעבדות 

סט הכללים שלהלן גובש עם האחראים האקדמיים של מעבדות בג' ותופס לגביהם:

הגדרות:

שעות פעילות:

אתר המעבדות (physweb):

עבודה מול הסטודנטים:

הנחיות שהוחלט לכלול ב-policy: