Course Policy:

רישום לקורס
מי שאינו יכול להירשם עצמאית לקורס, יכול להירשם באישור מרצה אם הוא עומד באחד מהתנאים הבאים:
 • ציון 75 ומעלה בפיסיקה 1.
 • ממוצע שאר הקורסים (פרט לנכשל) הוא 80 ומעלה.


 • בחינה
 • הבחינה תהיה מורכבת מ-4 שאלות פתוחות בלבד, ללא בחירה.
 • משך הבחינה הוא 3 שעות.
 • דף נוסחאות יצורף לבחינה וניתן יהיה להביא מחשבון.


 • עבודות בית
 • לא ינתן ציון על עבודות הבית שתגישו.
 • מועד הגשת עבודות הבית הוא עד חצות של התאריך המצויין כמועד הגשה.
 • עבור סטודנטים שיגישו 80% ומעלה - ציון הקורס יורכב מ- 90% ציון בחינה + 10% מתנה (10 נקודות).
 • עבור סטודנטים שיגישו מתחת ל-80% מעבודות הבית - ציון הקורס יהיה ציון הבחינה
 • תתקיים בדיקה מדגמית של עבודות הבית. עבודות בית אשר יהיו מתחת לרמה של ציון עובר (55) - יהיה הדבר כאילו העבודה לא הוגשה
  פרטים בונגע לעבודת בית "לא תקינה"
 • התנאים לעיל תקפים גם עבור סטודנט החוזר על הקורס פעם נוספת.


 • עליכם לוודא כי הגשת עבודת הבית תקינה (מופיע ok ברשימה) מיד עם תום ההגשה!
 • קובץ המסביר על אופן הגשת עבודות הבית
 • כאשר יופיע late או X - יהיה הדבר כאילו העבודה לא הוגשה.
 • במקרים חריגים יש לפנות במייל בטרם מועד ההגשה המצויין בטבלה. לרוב הדבר יצריך אישור (מילואים, רפואי וכד').
 • שימו לב! לא יתקבלו ערעורים/טענות מעבר לתקופה של 3 ימים (72 שעות) ממועד הגשת העבודה הרלוונטית - גם במקרים חריגים.


 • ספרות מומלצת

  למעוניינים בחומר עזר נוסף, ניתן לפנות לספרים הבאים:

  Links:


  Misc: