Tag Archive: קיטוב

קיטוב של גלי מיקרו

גלי מיקרו משודרים בין המשדר למקלט, בעזרת שינוי קיטוב המקלט ניתן לראות את חוק מלוס, ולראות את פעולת המקטב

זוית ברוסטר

אור מקוטב מוחזר מלוח דיאלקטרי (זכוכית) בזויות שונות. ניתן לראות שעבור קיטוב מקביל למישור הפגיעה האור המוחזר הוא אפס בזוית ברוסטר

פעילות אופטית של תמיסת סוכר

מעבירים אור מקוטב דרך סירופ סוכר, מולקולות הסוכר גורמות לשינוי הקיטוב ושינוי זה תלוי באורך הגל. כך שכאשר האור ביציאה ממיכל הסירופ עובר דרך מקטב נוסף ניתן בעזרתו לברור אורכי גל שונים.

קיטוב

נתבונן דרך שני מקטבים. עוצמת האור משתנה לפי הזוית שבין המקטבים.