Tag Archive: קיבול

התפרקות קבל

scope_6

אות ריבועי מחזורי מופעל על קבל ונגד המחוברים בטור, ניתן לראות את המתח על הקבל ועל הנגד כתלות בזמן עבור ערכי קיבול והתנגדות שונים.