Tag Archive: גלגולי ארגיה

העברת אנרגיה קינטית של כדור תותח לאנרגיה גובהית

dscn0507

מתקן ההדגמה כולל "תותח" שיורה כדור מתכת לעבר תבה ונבלעה בתוכה. בעקבות הפגיעה התבה מקבלת את התנע של הכדור ונוצרת תנועה בצורה קשתית מכיוון שהתבה קשורה בחוטים. בתוך הגובה שאליו הגיע התבה ניתן לחשב את מהירות כדור המתכת.