The Video Encyclopedia of Physics Demonstrations

 

 לרשות המרצים עומדת ספרית דיסקים (DVD) המכילה 600 סרטוני הדגמות  בתחומים שונים בפיסיקה, את הדיסקים עם ההדגמות ניתן להשאיל מספרית ארן (באזור המולטימדיה בקומה ב'). ההשאלה היא בדיוק כמו ספר רגיל.

קטלוג ההדגמות

לאתר החברה

רצוי לרשום את מספר הDVD הרצוי ואת מספר ההדגמה אותה אתם מעוניינים להציג.

סרטוני הדגמות נוספים ניתן למצוא בעמוד הקישורים