Jacob's revenge – השפעת כוח מתנועה סיבובית ביחס למיקום מרכז המסה שלו

כיצד ניתן לגרום לכדור להגיע לפיית הבקבוק ? ברגע שמטים את הכדור הגרויטציה פועלת על הכדור ועל המקל באופן שווה והמקל חוסם את צואר הבקבוק…

 

חידה זו מכונה Jacob's revnge והפתרון הוא להתחיל ממצב שבו הכדור נמצא על המגרעת בקצה המקל (כמו בתמונה), במצב זה אם נסובב את הבקבוק מרכז המסה של המקל ימצא מימין לציר הסיבוב של הבקבוק ומרכז המסה של הכדור ימצא משמאל לציר הסיבוב

ולכן הכוח שיפעל על המקל ועל הכדור יהיה מנוגד בכיוונו ויגרום להפרדה.