Chladni Plate

מנוע ויברצות יוצר גלים על פני משטחים מתכתיים. בתדירויות העצמיות של המשטחים ניתן לראות "קוי צומת" בהם המשטח אינו זז. הסימטריה של הלוחות יוצרת דפוסים מאוד מעניינים.

   

ציוד נדרש:

 • מחולל תדרים משתנה- Pasco (מיוחד עבור המנוע ויברציות).
 • מנוע ויברציות.
 • 2 חיבורים חשמליים .
 • מיכל חול דק וכפית קטנה.
 • 3 לוחות chlandi – ריבוע, עיגול, כינור.

 

תיאור הניסוי:

מנוע ויברצות יוצר גלים על פני משטחים מתכתיים. בתדירויות העצמיות של המשטחים ניתן לראות "קוי צומת" בהם המשטח אינו זז. הסימטריה של הלוחות יוצרת דפוסים מאוד מעניינים.

 

מילות מפתח:

 • תדרים עצמיים.
 • רזוננס.
 • פונקצית בסל.

 

סרטון:

עיגול

מרובע

כינור

אופן ההדגמה:

 • אופן עבודה עם המנוע ויברציות:
  • חיבור וניתוק אלמנטים על המנוע מתבצע רק כאשר המנוע נמצא במצב "lock" וזאת בכדי שלא לגרום נזק למנוע.

  • את המנוע יש לחבר רק לספק התדרים הייחודי שלו.
 • אופן עבודה עם הספק התדרים:

  

  • חוגה ימנית – קובעת את האמפליטודה.
  • חוגה אמצעית – כיוון עדין של התדרים. קפיצות של 0.1 Hz
  • חוגה שמאלית – כיוון גס של התדרים. קפיצות של 1 Hz
 • נחבר את אחד הלוחות ונפזר מעט חול על פני המשטח. להלן רשימת התדרים העצמיים כפי שנימצאו בניסוי:
  • ריבוע –  244,268,361,730
  • עיגול – 180,203,215,800
  • כינור – 136,200,250,330,408,520,588,694,737

 

רקע תאורטי:

הערות