galton board הדגמת התפלגות נורמאלית/הילוך שיכור

כדוריות מפוזרות בדרכם ע"י מכשולים , בכל מכשול יש סיכוי של חצי להתפזר ימינה או שמאלה

צורת ההתפלגות הסופית של הכדוריות היא בצורת התפלגות נורמאלית

 

 

IMG_20200123_132612