WILBERFORCE PENDULUM מעבר אנרגיה בין אופני תנודה

מערכת בעלת שתי אופני תנודה – תנודות אורכיות של הקפיץ וסיבוביות של המשקולת

אנרגית המערכת עוברת בין שתי האופנים לסירוגין

 

עיקרון ההדגמה דומה למטוטלות מצומדות

img_20190314_110421-1

 

 

 

 

img_20190314_110749