Moipr pattern – התאבכות של מחזוריות מרחבית (אנלוגיה לשני סדקים)

אנלוגיה להתאבכות משתי מקורות
שקפים בעלי הדפס של מחזוריות מרחבית מסוימת מונחים זה על זה, ניתן לראות את התבנית של אזורים בהם השקפים באותה "פאזה" (שחור נופל על שחור) וב"אנטי-פאזה" (שחור נופל על לבן)