הגשת תרגילים:

 ·אין חובת הגשת תרגילים במהלך הסמסטר.


מבחן:

 

 ·