Drude model - Conductance in the atmosphere

exercise 3_7903

צפיפותם של אלקטרונים חופשיים באטמוספירה בגובה 100 קילומטר היא \( 10^6 \) אלקטרונים לסמ"ק. דלילות האוויר בגובה זה מאפשרת מהלך חופשי ממוצע של כ \( 10cm \) . המהירות הממוצעת של אלקטרון בהתחשב בטמפרטורה בגובה זה היא \( 10^7 cm/s \) . מהי המוליכות הסגולית של האוויר בגובה זה ביחידות \( CGS \)

נתון מטען האלקטרון ביחידות statcoulomb:

\(e = 4.8\cdot10^{-10} [cm^{3/2}\cdot g^{1/2} \cdot s^{-1}]\)

נזכיר כי ביחידות cgs - \([\sigma]=s^{-1}\)