Hall Effect

exercise 3_7901

בתיל בעל חתך מלבני מזרימים זרם בכיוון \( \hat{x} \) לאורך התיל . מכניסים את התיל לאיזור בו שורר שדה מגנטי קבוע \( B\hat{z} \) וממתינים זמן רב. חשב את השדה החשמלי שייווצר בתוך התיל במצב ש"מ.