Photoelectric effect

exercise 3_7101

ידוע שכאשר מאירים אור באורך גל \( 6250\AA \) על מתכת מסוימת נפלטים מפני המתכת אלקטרונים במהירות של עד \( 4.6\cdot10^{5}_{\frac{m}{s}} \) .

א. מצא את האנרגיה המקסימלית של האלקטרונים הנפלטים ביחידות של \( eV \) .

ב. חשב את תדירות הסף של האור מתחתיה לא יפלטו אלקטרונים.

ג. חשב את פונקציית העבודה של המתכת.