Photoelectric effect

exercise 3_7100

פונקציית העבודה של מתכת מסוימת היא \( \Phi=3\cdot 10^{-19}J \) .
א. מהו אורך הגל המקסימלי שבעזרתו ניתן לפלוט אלקטרונים?
ב. מצא את האנרגיה הקינטית של אלקטרונים אשר יפלטו מהמתכת כתוצאה מפגיעת אור באורך גל \( 4 \cdot 10^{-7}m \) .