Muon

exercise 3_5201
חלקיק (מיואון) נוצר בחלקה עליון של האטמוספירה מקרינה קוסמית. למיואון אורך חיים מוגבל והוא מתפרק כעבור \( 2.2\cdot 10^{-6} \, sec \) במערכת המנוחה של עצמו.
א) לפי המכניקה הקלאסית, האם ניתן לגלות מיואונים בגובה פני הים בהנחה שהם נעים במהירות 0.999 ממהירות האור ונוצרים בגובה 14 קלומטרים?
ב) הסבר/י את העובדה שחלקיקים אלו כן מתגלים בגובה פני הים!