2D Hexagonal Lattice

exercise 3_4904

בציור מתואר סריג הקסגונלי דו מימדי. הסריג מתואר ע"י משושים משוכללים עם נקודות סריג בכל קודקוד, וכן במרכז כל משושה. המרחק הקצר ביותר בין יונים הוא \( a \)
א) מצאו וקטורים פרימיטיבים לסריג.

ב) מצאו וקטורים פרימיטיבים לסריג ההופכי.

ג) מצאו את שטח תא היחידה בסריג הישר ובסריג ההופכי.