Electrons in a box.

exercise 3_4901

אלקטרונים בעלי מסה \( m \) כלואים לנוע בשלושה מימדים בתוך קוביה בעלת אורך צלע \( L \) בעלת תנאי שפה מחזוריים.

א) מהם המצבים העצמיים והאנרגיות העצמיות של האלקטרונים?

ב) מאכלסים את המערכת ב \( N \) אלקטרונים. מהו \( k_F \) , ערך \( k \) עבור הרמה המאוכלסת הגבוהה ביותר בהנחה שהמערכת נמצאת במצב היסוד?

ג) מהי צפיפות המצבים במערכת?