delta function well

exercise 3_4315

נתון חלקיק הנע בהשפעת הפוטנציאל \( V(x) = -g\delta(x) \) . בעל אנרגיה \( E<0 \) . החלקיק נמצא בסביבת הבור.

א) כתבי את משוואת שרדינגר עבור בעיה זו.

ב) מהם תנאי השפה?

ג) מצאי פתרון כללי. אילו מקדמים מתאפסים?

ד) נרמלי את המצבים העצמיים.

ה) מהי האנרגיה של המצב הקשור?