Doppler shift 1

exercise 3_3903


נתון כי מהירות הקול 343 מטר לשניה כאשר האוויר במנוחה (!)
סירנה נייחת משמיעה קריאה ב2000 הרץ. ישנה רוח הנושבת בסביבת הסירנה
קצין משטרה יושב ליד הסירנה
א)אם הרוח היא במהירות 12 מטר לשניה מכיוון הסירנה אל השוטר, מה יישמע השוטר?
ב)אם היא בכיוון ההפוך?
קצין המשטרה עולה על אופנוע ומתרחק מהסירנה במהירות של 30 מטר לשנייה
ג)אם הרוח היא במהירות 12 מטר לשניה מכיוון הסירנה אל השוטר, מה יישמע השוטר?
ד)אם היא בכיוון ההפוך?