3 string standing waves

exercise 3_3902


במיתר חצי חופשי, קצה אחד קשור וקצה אחד קשור לטבעת חסרת מסה שיכולה לנוע בכיוון האנכי למיתר.
א)מהם אורכי הגל המותרים?
3 מיתרים כאלה נמצאים אחד מעל השני כאשר המתיחויות שלהם הן T,3T,6T. צפיפות המסה ליחידת נפח של המיתרים זהה ואורכם זהה
ב) מה צריכים להיות הרדיוסים של המיתרים כדי שכל המיתרים ייצרו את אותם הצלילים?
ג)התדירות ה-3 הכי נמוכה במיתרים היא w3, מהן כל התדירויות המותרות?