שלושה מיתרים

exercise 3_3302
שלושה מיתרים חצי אינסופיים נמצאים במישור x-y ומחוברים זה לזה כבציור. נתון כי מתיחות המיתר שלאורך ציר x היא \( T_1 \) . צפיפות שלושת המיתרים היא \( \rho \) . מקור בעל תדירות \( \omega \) ואמפליטודה A מתנדנד הרמונית ב- \( x=-\infty \) בכיוון z .
  1. מהי המתיחות \(T_{2}\) ו \(T_{3}\) בשיווי משקל?
  2. חשב את מקדם ההחזרה ואת מקדמי ההעברה למיתרים 2 ו-3. בדוק את תשובתך במקרים \( \theta = 0 \) ו- \( \theta = \pi/2 \) .
  3. מהי הזווית \( 0<\theta < \pi/2 \) שעבורה מקדמי ההעברה מקסימליים?