3 layer reflection

exercise 3_3300


בריכת זכוכית הכוללת מים על משטח זכוכית מהווה מערכת 3 שכבות של אוויר (n=1) מים (n=1.33) וזכוכית (n=1.5).
הבריכה מלאה בגובה H=1m . מאירים באור נראה ירוק (450 ננומטר) את הבריכה במאונך למשטח, אמפליטודת השדה החשמלי ההתחלתית E=1N/C חלק מהאור מוחזר וחלק מהאור מועבר אל תוך הזכוכית (דרך המים)
כאן נזניח החזרות מסדר שני ומעלה
א. מהו הביטוי עבור הגל המועבר לתוך הזכוכית? (לא לשכוח פאזה, אין צורך להציב מספרים בביטוי הסופי עבור מספר הגל והתדירות הזוויתית)
ב. מהו הביטוי עבור הגל החוזר לאוויר (לא לשכוח פאזה , אין צורך להציב מספרים בביטוי הסופי עבור מספר הגל והתדירות הזוויתית)
ג. מה צריך להיות עובי שכבת המים כדי שהאנרגיה החוזרת תהיה מינימלית? (לזכור שאנרגיה תלויה בריבוע האמפליטודה)