string with initial velocity

exercise 3_2311

תנודות

מיתר (צפיפות ρ , מתיחות \( T_0 \) ) באורך L תפוס בשני קצותיו. בזמן \( t=0 \) צורתו ישרה והמיתר מקבל מכה בקטע שאורכו 2a שמרכזו ב- \( x=c \) . המכה מקנה למיתר בקטה זה מהירות התחלתית \( v_0 \) . מצא את צורת המיתר בכל זמן.