Oscillations of a string

exercise 3_2310
נתון מיתר רציף וחלק התפוס בין שני קירות המרוחקים במרחק L זה מזה. צפיפות המיתר היא ρ והמתיחות T 0 .
בזמן t=0 המיתר ישר ומהירות המיתר הינה כפי שמתואר בציור (משולש שווה שוקיים שגובהו h ):
pic

א) כתוב את משוואת הגלים עבור גל עומד הנוצר במיתר.
ב) מהם תנאי ההתחלה ומהם תנאי השפה בבעיה?
ג) מצא את צורת המיתר בזמן כלשהו.
ד) מהי התדירות הנמוכה ביותר במערכת?