Free string on one side

exercise 3_2309

תנודות

נתון מיתר אלסטי, רציף וחלק באורך L הקשור בקצה אחד לקיר והקצה השני לטבעת חסרת חיכוך ומסה.
צפיפות המיתר היא ρ והמיתר נתון במתיחות T 0 .
בזמן t=0 צורת המיתר הינה כפי שמתואר בציור ומהירותו אפס :
pic

א) מה התדירויות העצמיות של המערכת?
ב) מצא/י את צורת המיתר בכל זמן.
ג) שרטט במחשב את המצב ההתחלתי של המיתר ע"י סיכום של 10 אופני התנודה הנמוכים ביותר.