2 spring body

exercise 3_2102


גוף מחובר משני צדדיו על ידי קפיצים המחוברים לקיר שקבועם k כל אחד. מסת הגוף m.
א. יש למצוא תדירות התנודות (לא זוויתית)
ב. בתחילת התנועה הגוף הוזז 2 ס"מ ימינה ושוחרר. מהי משוואת התנועה והמהירות? מומלץ להשתמש בקוסינוס ולא בסינוס
ג. לחילופין, מה צריכים להיות תנאי ההתחלה כדי שהפאזה ההתחלתית שלו תהיה 45 מעלות (פי חלקי 4) כאשר מייצגים אותו בעזרת קוסינוס