Dice Probability function

exercise 3_1905

מטילים קוביה פעמיים , מצא / י את פונקציית ההסתברות עבור המשתנים המקריים הבאים :

  1. התוצאה הגבוהה בין שתי הזריקות .

  2. התוצאה הנמוכה בין שתי הזריקות .

  3. ההפרש בין התוצאה בהטלה הראשונה לתוצאה בהטלה השניה .