דרישות:

·         במשך הסמסטר יינתנו ע"י המרצה כ-9 דפי עבודה לתלמיד.

·         הגשת תרגילי בית - הינה רשות.

·         במהלך הסמסטר יתקיים בוחן מגן שערכו 25%  מהציון הסופי, השתתפות בבוחן - רשות.

o        בבוחן יהיו 5 שאלות שמתוכם יש לענות על 4 שאלות כל שאלה 25%.

o        משך הבוחן  3  שעות.

o        חומר עזר- מחשבון.

·         בסוף הסמסטר יתקיים מבחן סופי.

o        במבחן יהיו 5 שאלות שמתוכם יש לענות על 4 שאלות כל שאלה 25%.

o        משך המבחן  3.5  שעות.

o        חומר עזר- מחשבון.

·         אם ציון הבוחן גבוה מציון הבחינה הציון סופי יהיה: 75% ציון המבחן + 25% ציון הבוחן.

·         אם ציון הבוחן נמוך מציון הבחינה הציון סופי יהיה: 100% ציון המבחן.