Home Exercise 2 - Motion in 1D

שאלה 1    תפוס את המפתח
< 1_2100>


סטודנט זורק צרור מפתחות כלפי מעלה , לעבר השותפה שלו, הנשענת על אדן החלון הדירה , בגובה \( 4.00m \) מעליו.
השותפה תפסה את המפתח לאחר פרק זמן של \( 1.50 s \) .
א. באיזו מהירות התחלתית נזרק המפתח?
ב. ברגע שהשותפה תפסה את המפתח, מה היתה מהירותו?


שאלה 2    דינאמיקה- מהירות ותאוצה קבועה
< 1_2103>


מכונית עומדת ברמזור, מרגע שהרמזור מתחלף לירוק עוקף אותה רוכב אופניים. לאופניים מהירות קבועה של 30 קמ"ש. המכונית מאיצה בתאוצה קבועה של 5 מטר לשניה בריבוע.

א. לאחר כמה זמן יפגשו המכונית והאופניים?

ב. מה יהיה המרחק של נקודת העקיפה מנקודת הזינוק של המכונית?שאלה 3    two drops drops
< 1_2110>

ענן בגובה קילומטר ממטיר שתי טיפות מים בהפרש של שנייה זו מזו. מה יהיה הפרש הזמנים בו הטיפות יפגעו בקרקע ומה יהיה המרחק בין הטיפות כשהטיפה הראשונה תפגע? נתון כי תאוצת הכובד g=10 m/s^2, הזניחו חיכוך עם האוויר.

א. הפרש הזמנים יהיה 1 שניות, המרחק יהיה 10 מטרים.
ב. הפרש הזמנים יהיה 14.142 שניות, המרחק יהיה 136 מטרים.
ג. הפרש הזמנים יהיה 1 שניות, המרחק יהיה 136 מטרים.
ד. הפרש הזמנים יהיה 1 שניות, המרחק יהיה 14.142 מטרים.


שאלה 4    תנועה במהירות משתנה
< 1_2115>

נתון גרף המתאר את מהירות של גוף כתלות בזמן .

א. תארו את תנועת הגוף במילים בכל קטע וקטע,  התייחסו למהירות, תאוצה וכיוון הנסיעה.

ב. כתבו את משוואות מהירות הגוף בכל קטע וקטע.

ג. חשבו את המרחק שעובר הגוף בכל קטע וקטע.שאלה 5    מכונית - תנועה במימד אחד
< 1_2116>

מכונית - תנועה במימד אחד

מכונית נמצאת במרחק \( 50m \) מהראשית ובמהירות של \( v=12[\frac{m}{sec}] \) .
ידוע שהמכונית נעה בתאוצה קבועה של \( a=5 [\frac{m}{sec^2}] \)
א. מה תהיה מהירות המכונית במרחק של 100m מהראשית?
ב. באיזו נקודה מהראשית התחילה המכונית את תנועתה?

שאלה 6    הקונקשן
< 1_2120>

מטוס טס מזרחה מעיר א' לעיר ב' המרוחקות זו מזו 488 ק"מ ב-45 דקות, לאחר מכן המטוס ממשיך דרומה מעיר ב' לעיר ג' המרוחקות זו מזו 966 ק"מ במשך 90 דקות. ניתן להתעלם מזמני העיכוב בנחיתה/המראה. עבור הטיסה כולה, מצאו את:
א. גודל ההעתק
ב. הכיוון בו ההעתק התבצע
ג. גודל המהירות הממוצעת
ד. כיוון המהירות הממוצעת


שאלה 7    מרחק בטוח
< 1_2121>

נהג המכונית הנעה במהירות \( v_0=100\,km/h \) פתאום מבחין שהמשאית לפניו עצרה לגמרי.
זמן התגובה (מהרגע שמבחין במשאית עד לחיצה על דוושת הבלמים) הוא \( T=0.3\,s \)
הגודל המקסימלי של תאוצת הבלימה הוא \( a=5\, m/s^2 \) .
מה צריך להיות המרחק המינמלי עד למשאית כדי שלא תהיה תאונה ?