28/04/2018

Class Exercise 7 - Work and kinetic energy, work - energy theorem

שאלה 1    קפיץ אנכי
< 1_4103>

מסה m מופלת על קפיץ אנכי רפוי. קבוע הקפיץ הוא \( k \) . המסה נצמדת לקפיץ ומכווצת אותו עד לאורך כיווץ מקסימלי של \( d \) .

א. מה העבודה שנעשית על הגוף על ידי כח הכבידה כאשר הקפיץ מתכווץ?
ב. מה העבודה שנעשית על הגוף על ידי הקפיץ כאשר הקפיץ מתכווץ?
ג. בטאו את מהירות המסה ברגע הפגיעה על ידי m, \( k \) , \( d \) .
ד. נתון כי המסה נפלה ממנוחה, מצאו ביטוי הקושר את התכווצות הקפיץ-d לגובה מעל הקפיץ ממנו החלה הנפילה-H?
ה. אם גובה הנפילה יוכפל מה יהיה הכיווץ המקסימלי של הקפיץ?שאלה 2    slope with friction
< 1_4102>

עבודה ואנרגיה

גוף נקודתי מונח בתחתית מישור משופע שזוית נטייתו ביחס לאופק
\( \theta \) . מעניקים לגוף מהירות התחלתית \( v_0 \) במעלה המישור המשופע. מקדם החיכוך הסטטי והקינטי בין הגוף לבין המישור הוא \( \mu \) .
א. מה המרחק שיעבור הגוף במעלה המישור המשופע עד שייעצר? בטא/י תשובתך באמצעות \( v_0 \) , \( g \) , \( \theta \) ו- \( \mu \) .
ב. נתון כי מהירות הגוף בהגיעו לתחתית המישור המשופע \( v_1 \) . הבע/י את היחס \( v_0/v_1 \) באמצעות \( \theta \) ו- \( \mu \) .
ג. מה קורה ליחס שחושב בסעיף הקודם כאשר
\( \mu>\tan(\theta) \) ? הסבר/י.