28/10/2018

Class Exercise 3 - Motion in 2D and 3D

שאלה 1    תנועה ב3 מימדים
< 1_2207>

מיקום של חלקיק נתון ע" י וקטור המקום: \( \vec r(t)=t^2\hat x -3t\hat y+(2+3t-4.9t^2)\hat z \)
א. מצא/י את מהירות החלקיק כתלות בזמן. מהי המהירות ההתחלתית ?
ב. מצא/י את תאוצת החלקיק כתלות בזמן.
ג. מה ערכם של \( |\vec \nu| \) ו \( |\vec a| \) בזמן \( t=0 \) ?

שאלה 2    זריקת כדור
< 1_2200>

את/ה זורק/ת כדור במהירות 25.3[m/sec] בזוית של 42 מעלות מעל האופק לכיוון קיר כמתואר באיור . הקיר נמצא במרחק 21.8[m] מנקודת הזריקה .

  1. 1. כמה זמן נמצא הכדור באוויר בטרם הוא פוגע בקיר ?
  2. 2. כמה גבוה מעל נקודת הזריקה יפגע הכדור בקיר ?
  3. 3. מהו וקטור מהירות הכדור ברגע הפגיעה בקיר ?
  4. 4. האם הכדור עבר את נקודת שיא הגובה ברגע הפגיעה ?
שאלה 3    פגיעה במטרה נופלת
< 1_2226>

גוף נופל בנפילה חופשית ממנוחה מנקודה בגובה  H . ברגע שהגוף מתחיל ליפול נזרק גוף שני מהקרקע .
שני הגופים מתנגשים בגובה h מעל הקרקע , כאשר נתון כי המרחק האופקי ההתחלתי בין הגופים הוא L .
א. באיזו זווית מעל האופק נזרק הגוף השני ?
ב. באיזו מהירות נזרק הגוף השני ?
ג. מהי מהירותו של הגוף השני ביחס לגוף הראשון ברגע הפגיעה ? (אין צורך לפתור עבור פיסיקה 1ב')