28/02/2019

Class Exercise 2 - Harmonic Motion 1 DOF

שאלה 1    LC
< 2_9302>

נתון המעגל שמופיע באיור,  ברגע התחלת המדידה הקבל טעון במתח V c .

1. הציגו בגרף את השינוי בזמן של הזרמים, המטענים והשדות המגנטיים שישנם ברכיבים שמוצגים באיור. יש להסתמך על משוואות מתאימות לתיאור זה! (ניתן להתייחס למשרן כאל סלנואיד בעל N ליפופים, אורך ℓ ורדיוס R)
2. כאשר הקבל נטען למתח ההתחלתי שלו, רגע לפני תחילת תנועת המטענים, אדם פלאי ממלאו בתווך דיאלקטרי ε  כיצד דבר זה ישפיע על סעיף 1?
3. אם נניח רכיבים אידיאליים (ללא יצירת חום), האם הזרם בבעיה ידעך או יישמר?


שאלה 2    Pendulum
< 3_2107>

משקולת במשקל \( m \) תלויה על חוט באורך \( l \)
א. כתוב את משוואות התנועה כפונקציה של הזוית מהאנך \( \theta \)
ב. הנח שמדובר בזויות קטנות ומצא את התדירות הזוויתית העצמית \( \omega \)
ג. בהנתן תנאי התחלה \( \frac{d\theta}{dt}\left(t=0\right)=v\;,\;\theta\left(t=0\right)=0 \) מצא את הפאזה.