06/08/2018

Class Exercise 2 - Motion in 1D

שאלה 1    מהירות רגעית וממוצעת
< 1_2114>

מהירות רגעית וממוצעת

תנועה של מטוס מתוארת ע"י המשוואה: \( x=30m+16\frac{m}{sec}t+3\frac{m}{sec^2}t^2 \)

א) מהי המהירות הממוצעת לאחר 2 דקות ?
ב) מהי המהירות הממוצעת בין הדקה הראשונה לשניה ?
ג) מה המהירות הרגעית בזמן t = 30sec ?שאלה 2    תאוצה קבועה
< 1_2101>

חלקיק נע לאורך ציר x על פי הביטוי: \( x=6+2t+5t^2 \)
א. מצא/י את תאוצתו של הגוף?
ב. מהי מהירותו ההתחלתית (ב- t=0) של הגוף, ומהו מיקומו ההתחלתי?
ג. מצא/י ביטוי כללי למהירותו של הגוף כתלות בזמן t.
ד. מהי מהירותו בזמן t = 4 sec ?

שאלה 3    זריקה אנכית
< 1_2104>

גוף נזרק כלפי מעלה במהירות של 30 מטר לשניה.
א. היכן ימצא הגוף לאחר 2 שניות.
ב. מה תהיה מהירותו לאחר 3 שניות.
ג. כמה זמן תימשך עלייתו.
ד. מהו הגובה המקסימלי במסלולו.
ה. באיזה מהירות יגיע לנקודת הזריקה.
ו. לאחר כמה זמן הגוף יהיה 10 מטר מתחת לנקודת הזריקה.