Highlights
פעילות המחקר הנוכחית מתייחסת לדינמיקה במודלים קלאסיים ובמודלים קוונטיים, בפרט בגאומטרית טבעת: (א) עם חלקיקים קלאסיים שהדינמיקה שלהם מתוארת על ידי מהלך אקראי בסביבה לא מסודרת; (ב) עם חלקיקים קוונטיים מסוג בוזה שהדינמיקה שלהם קוהרנטית.

במקרה (א) ניתן ליצור מצב בו זורם זרם, אבל אז נדרשים תנאים של אי-שיווי משקל, לדוגמה, הוספת מקור קרינה. אחת השאלות הנחקרות היא כיצד הזרם הזה מתייצב, וכיצד התשובה תלויה בתכונות פרקולציה ולוקליזציה שמאפינות את המודל.

במקרה (ב) יש אפשרות לקבל זרימת-על שאיננה דועכת גם אם לא מספקים הינע חיצוני. אפקט זה נקרא סופר-נוזליות. המחקר מספק תאוריה עבור היציבות של מצבי זרם כאלה. נקודה מרכזית בניתוח היא ההכרה שמדובר במערכת קוונטית עם דינמיקה כאוטית בגבול הקלאסי. בעבודה זו נפגשו לראשונה התאוריה של הכאוס עם התאוריה של העל-נוזליות.


To read more on works related to (a) click hereTo read more on works related to (b) click here