מהירות ותאוצה


לפנייך הטבלה הבאה, בה מוצג הסימן של המהירות והתאוצה של חלקיק ביחס לציר x.
Acceleration Velocity #
Positive Positive a
Negative Positive b
Negative Zero c
Positive Negative d
Negative Negative e
Positive Negative f
Positive Zero g

תאר מה החלקיק עושה בכל אחד משלבי התנועה, ותן דוגמא מהחיים של אופנוע הנוסע בציר צפון-דרום בלבד, כאשר כיוון צפון הינו הכיוון החיובי.