קינמטיקה

חלקיק נע לאורך ציר x על פי הביטוי: x=6+2t+5t^2
א. מצא/י את תאוצתו של הגוף?
ב. מהי מהירותו ההתחלתית (ב- t=0) של הגוף, ומהו מיקומו ההתחלתי?
ג. מצא/י ביטוי כללי למהירותו של הגוף כתלות בזמן t.
ד. מהי מהירותו בזמן t = 4 sec ?