תאוצה משתנה

חלקיק מאיץ ממנוחה בתאוצה R  נתון שלאחר 3 שניות החלקיק נמצא במרחק R מהראשית.
חשבו את מיקום החלקיק כפונקציה של הזמן.